HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 875.61 KB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

lu
l
neeringen, ambachten of fabrieken>>, terwijl artikel 58 verbood
fi <<in alle gevallen, dat eenig uitsluitend voorregt verleend worde.»
jr Ook het collegium van de medicinae doctoren en het gilde der
ij chirurgijns werden daardoor getroffen evenals het monopolie `
dat zij zich hadden verworven, om de genees- en heelkunde uit
: te oefenen met uitsluiting van anderen.
Toen in Frankrijk het revolutionaire tijdperk werd afgesloten,
werden eerst drie scholen voor medici opgericht te Parijs, Mont-
j pellier en Straatsburg, terwijl bij artikel 25 van de wet van
‘i II Floreal X (1 Mei 1802) werd besloten tot het oprichten van
nog 3 scholen voor medici, waarop bij decreet van 20 Prairial .
l XI (9 juni 1803) werd bepaald, dat twee dier scholen zouden
, zijn te Mainz en te Turijn en eindelijk op I7 Maart 1808 de
l universiteiten werden hersteld met bepaling van het bestaan van
l . academies in de plaatsen, waar hoven van appel bestonden. ‘
Ondertusschen was reeds bij de wet van IQ Ventose Xl (IO
Maart 1803) besloten het. monopolie der geneeskundigen te
herstellen. 1) Artikel 1 bepaalde dat vanafde Iê Vendemiaire van
3 het jaar XII niemand meer het beroep van geneeskundige, ‘«
F chirurgijn of officier van gezondheid kon uitoefenen dan die
i geexamineerd was of aangenomen overeenkomstig die wet. Doc- _
j toren in de medicijnen werden gecreëerd in de scholen voor
de medici. Officieren van gezondheid werden geexamineerd door
een jury van één professor en twee doctoren. Recht tot uitoe-
fening der geneeskunst hadden ook de bestaande doctoren in
nl de medicijnen, de chirurgijns, die hun recht ontleenden aan
de colleges in de chirurgie en die lid van de gilden der chirur-
gijns waren geweest alsmede zij, die de genees- of heelkunst
gedurende drie jaren hadden uitgeoefend, die een certificaat
konden ontvangen als <<officier de santé>>.
l Schoon in ons land alle voorrechten en monopolies werden M
i opgeheven verklaard, in vele plaatsen werd het privilegie van ï_
de medici en chirurgen gehandhaafd, zonder dat men zich veel Tl
jj aan dat voorschrift stoorde. Zoo verklaarde het gemeentebestuur
l van ’s­Gravenhage I4 October 1798, dat provisioneele commis-
1) L. Rondonneau. Collection des lois franqnises constitutionelles. X, 26,79.
l
l

i
ä