HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 827.67 KB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

I
» è
= r
I Y
N
. 7 j
den, nadat in 1731 eene academie van chirurgijns te Parijs was (
« opgericht. Ook in Engeland waren de barbiers chirurgijns. In
( het begin van de regeering van Hendrik VIII had een wet
g de uitoefening van de kunst van den arts of wondarts binnen
Londen of zeven mijlen in die omtrek verboden aan alle niet- j
geexamineerde en niet toegelaten personen. In 1630 droeg een
statuut van Karel I aan de vereenigde barbiers en wondartsen
op het onderzoek naar de bekwaamheid van de candidaten tot l
de uitoefening der chirurgie binnen Londen en zeven mijlen
i in den omtrek.
I In ons land was ook eene dergelijke vereeniging van ambachten
als elders in zwang. Ook hier waren vooral de barbiers de mannen,
I die de chirurgie beoefenden. Zoo verbood een oude keur van
de vroedschap te Dordrecht aan de barbiers om het bloed, dat
zij veroorzaakten door het aderlaten, in de haven of grachten
( _ te laten loopen. (
l In Amsterdam behoorden de chirurgijns tot het gilde van de
j <<tripmakers» tot welk gilde behoorden de tripmakers, (klompen-
makers) de «stillegangersmakers» (pantoffelmakers) de «gemeene
j barbiers en bairtscheerders» (tevens chirurgijns) de <<leesten- (
E makers» en de <<schaatsenmakers» 1) De vroedschap gaf 27 juli
j 1476 een keur aan dat gilde en bepaalde, dat de barbiers
! (chirurgijns) om het gildeschap te verkrijgen moesten doen een
j proef om uit ruw ijzer twee lancetten te maken en om de «drie
( principale aderen>> te steken. Op 16 Maart 1551 werden de
· barbiers­chirurgijns afgescheiden van de andere gildebroeders en (
‘ vormden een afzonderlijke gilde. De af te leggen proeven van
| bekwaamheid werden toen verhoogd, de barbiers moesten een ‘
j proef doen in het aderlaten, maar de chirurgijns, die verdere
j behandelingen wilden doen, moesten blijk geven van kennis (
omtrent de ligging van de aderen en studeeren in de anatomie
van het lichaam.
Op I3 Maart 1555 gaf Koning Philips II octrooi tot het ont- (
Y leden jaarlijks van een lijk van een ter dood gebrachten mis- f
dadiger aan het gilde van de chirurgijns te Amsterdam. j
’ --­- l
f 1) A. (`ommelin a. v. IV. \vl`LgC11i1H1' a. v. II. Brouwer Aucher de (lilden. l
E I
I i