HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 854.35 KB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

In V ( i V " " I ` ' ­ .,__,,fvi.«~·~-;l­·­­­·.`~=
‘ l
E {
i l
l G 1

"
D zijn b.v. bij de vorsten van het land een man, die te Leuven
i· (hoogeschool 1426) of elders gestudeerd had maar dat waren `
jl uitzonderingen. Met de oprichting van de hoogescholen te Leiden,
‘j Utrecht, Groningen, Franeker, Harderwijk, Amsterdam, Deventer E
,‘ ging een nieuw tijdvak van de uitoefening van de geneeskunst
in ons land in. De vroedschappen van de steden maakten nu ii
verordeningen, waarbij de uitoefening van de inwendige genees-
5 / kunst werd verboden aan anderen dan zij die door hun doctersbrief
van eene hoogeschool toonden, dat zij het recht en de naam E
i van doctor in de medicijnen hadden verkregen aan eene ‘
I hoogeschool. 1) j
Ook voor de gilden eischte men dikwerf proeven van bekwaam-
heid en het uitsluitende recht van de doctoren in de medicijnen l
i stond in den grond gelijk met het recht van de gilden om j
anderen dan die lid waren van het gilde, van het bedrijf uit ‘
te sluiten. ,
De chirurgie of uitwendige geneeskunst was veel vroeger dan E
de inwendige geneeskunst - door het verbod aan de geeste-
lijken ­ geworden eene uitsluitende bedrijfsoefening van leden
van een gilde. Bijna overal behoorden de chirurgijns tot het
gilde van de barbiers. Er werden evenals bij andere gilden E
1 proeven van bekwaamheid vereischt van de beoefenaars van de
chirurgie , al waren die proeven in de eerste tijden niet zeer streng.
In 1456 bestond de proef van het barbiers- en chirurgijns gilde
te Nurnberg in het scheeren en messenslijpen. In 1465 vorderde
men te Hamburg van dit gilde reeds het maken van zalven, |
g pleisters, dranken, te gebruiken bij verwondingen, kennis van i
de ledematen, van aderlaten enz. In het gildewezen waren
barbiers of badmeesters dikwijls tegelijk chirurgijns. Zoo waren
ook in Frankrijk de barbiers chirurgijn, de meest beroemde j
· Ambroise Paré, overleden ISQO, voerde in 1545 voor het eerst de
i antiseptische wondbehandeling in. Eerst op 23 April 1743 werden
door een koninklijke ordonnantie barbiers en chirurgijns geschei-
1) Keur van Amsterdam 28 jan. 1641 [N. (Ionimelin Beschrijving van ;mster·lam
{ IY, blz. 649).
Keur van Utrecht I4 juli 1655 [Groot Placcnatlioek van Utrecht II, 536). A
Keur van `s-Gravenhage 5 l"el>r. 1672.