HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 872.29 KB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

g 2
i .
E I
{
‘ vormde zich eene splitsing in inwendige geneeskunst en chi- I
' 3 rurgie, eene splitsing die zich eeuwen lang tot in den tegen- ,
j woordigen tijd handhaafde,
Hoe meer de geestelijken zich van de uitoefening van de
IV geneeskunst terugtrokken, hoe meer de geneeskunst een burger-
B lijk bedrijf vormde, des te meer vielen de beoefenaars van die
kunst onder de gilden in de steden, die een monopolie maakten
van hun bedrijf. En de vroedschappen der steden handhaafden I
I die monopolies der gilden door strafbepalingen tegen hen, die niet
in het gilde waren opgenomen en die toch het bedrijf uitoefenden. I
~ Zoo waren, om bij ons land te blijven, in Amsterdam de #
geneesmeesters en apothekers behoorende tot het kramersgilde,
waaruit men kan besluiten, dat oorspronkelijk de verkoop en
levering van geneesmiddelen oorzaak was van het deelnemen
aan het gildewezen. Eerst 16 januari 1638 werden geneesheeren
en apothekers te Amsterdam van het kramersgilde afgescheiden.
I Zij vormden daarna een genootschap van geneesmeesters
j {collegium medicum), een soort geleerd gilde. Bestuurders waren
' zes inspectores collegii medici, te weten vier doctoren en twee ·
apothekers 1). Reeds in 1140 had Koning Roger Il van Sicilie l
in zijn land verordend, dat er een onderzoek moest ingesteld I
worden naar de bewijzen dat de geneesmeesters bekwaamheid
in hun vak bezaten en Keizer Frederik II had 1238 voor de
geneesmeesters een studie van 5 jaren en een jaar practische
oefening voorgeschreven.
Met het toenemen van de hoogescholen - Salerno, Napels,
Montpellier, Parijs, Bologna, Padua, Praag, VVeenen, Keulen,
A Heidelberg enz., - nam het aantal geneesheeren, die in hun vak
gestudeerd hadden toe, maar in de middeleeuwen waren in ons
vaderland hoogescholen niet aanwezig en behalve onder de
geestelijken, die de medische methoden van de oudheid en van
ej, de hoogescholen te Salerno enz. volgden 2), waren hier zoo
· goed als geen wetenschappelijke geneesheeren, die de inwendige
1 geneeskunst uitoefenden. Hier en daar mag aanwezig geweest
l 1) Vagenaar Beschrijving van -msterdam Ill, blz. 380 en v.
E 2) Levinus Lemnius Kanunnik te Zierikzee (T 1568) was b.v. een bekend genees-
{ kundig schrijver. _
I
[ .
I
I
I I
I
I