HomeHet groene gevaarPagina 9

JPEG (Deze pagina), 707.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

il
nl

7 .
om dan als brandspiritus in den handel te komenzhet p
Beheer der Indirecte Belastingen rekent echter dat 1/3 i
dier hoeveelheid toch weer door bedrog voor consumptie
wordt gebruikt. En dit kan alleen bij die dranken,
waaraan zooveel sterksmakende essences zijn toegevoegd, l
dat de smaak van den houtgeest daardoor wordt weg- l
gewerkt, vooral dus bij de absint, die van alle bekende I
sterke dranken wel het meest vermengd is met bizonder
smaakrijke plantenoliën. F
Om nog een ander voorbeeld aan te halen, geven "
i we de cijfers voor Argentinië: daar werden in 1906 i A
ingevoerd 90.000 flesschen en 22.000 L. van dezen
drank, eene vermeerdering met 300/0 op den invoer van =
het daaraan voorafgaande jaar. Waar we ook de ab- ;
sint zien verschijnen, overal nemen we dezelfde snelle
toename waar van het aantal harer gebruikers en niets I
wettigt zorgeloosheid voor ons land, waar ook hier
menigeen de groene Fee reeds van nabij kent. Wel i
E zijn geen cijfers bekend, die van het absintverbruik in
ä ons land een juist beeld geven, waar die echter ont- 1
l breken, maar het toch vaststaat dat het begin gemaakt
A is, mogen we niet zonder grond aannemen, dat de ‘
absint onze deur wel voorbij zal gaan, maar is het «
veel verstandiger te letten op wat het buitenland ons
hieromtrent leert en daar ons voordeel mee te doen. j
Hieronder volgt ’t een en ander, door den Heer Bianchi 4
in de Kruisbanier van den 15€¤ Maart IQO6 verhaald. A
Hij is te Utrecht in ,,een der grootste en van ouds je
bekende café’s aan het Vreeburg en hoort daar kellner
A uit de verte roepen: ,,Drie zeewaterl"
I ,,Kellner B, even later: izvee zeezwzáer en Zzveepzxwrrzrzd
Na eenige oogenblikken komt A terug: Zwee zeezvater, P;
één pz¢z¢rrrr./ Ik dacht, wat mag nu in ’s hemelsnaam gj
zeewater en puur zijn? Ik keek naar het buffet en zag
l