HomeHet groene gevaarPagina 7

JPEG (Deze pagina), 727.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

ïl
l
ï
» s ;
gebruik van absint in Parijs zoo wonderlijk snel toenam, j
er moeten nog andere oorzaken zijn voor dit verschijnsel,
dat zich herhaalt, waar zich de absint ook vertoont. l
j En dan moet in de eerste plaats de aandacht vallen »j
op den lust tot steeds sterker prikkels, die velen, wien ,
de wijn of ’t bier niet meer de hartstochtelijk begeerde p
vergetelheid schenkt, naar jenever of ander gedistilleerd
doet grijpen en als de roes ook te weinig of te kort 1
al het leed van het leven doet vergeten, moet een nog
meer verdoovend, een nog krachtiger middel worden
aangegrepen om vooral dat ku ellend besef weg te jagen
van steeds achteruit te hollen en niet te kunnen keeren. I
Een derde oorzaak ligt in de absint zelve: meer dan
jenever vuurt ze tot steeds veelvuldiger gebruik aan en i
Prof. Weber, een Zwitser, zegt hierop wijzend:
,,Meer dan eenig ander likeur trekt de absint den
drinker aan en leidt hem tot misbruik". Opmerkelijk
is, dat een vergevorderd dronkaard in Parijs bijna zonder ;
uitzondering absintist is: op tien alcoholisten die Dr. ¢l
Legrain in zijn asyl voor krankzinnigen krijgt, worden
volgens dien uitstekenden geleerde, wien we de ge-
legenheid zullen hebben later meermalen aan te halen, i
negen absintdrinkers aangetroffen. Dit is te meer van `
, lbelang, wanneer we weten dat in Ville Evrard jaarlijks
5 a 6oo alcoholistische krankzinnigen worden binnen- i
gebracht en dat de verkregen uitkomst na IO jaren j
van bizondere aandacht werd opgemaakt.
In andere landen: Zwitserland, België, valt hetzelfde ‘
op te merken omtrent de onrustbarende toename van
, het gebruik van absint, zoodra deze hare intrede in de _i
rij van sterke dranken gedaan heeft. In 1906 bereikte
het verbruik van dezen drank in ’t kanton Vaud 259.000
liters; in Genève, na een twintig jaren bekend te zijn,
bedroeg het verbruik 500.000 L. Eene eenvoudige à
l
z