HomeHet groene gevaarPagina 6

JPEG (Deze pagina), 726.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

aan zijne huishoudster als loon voor de goede zorgen,
waarmee ze hem op zijn ouden dag omringd had. Of
deze niet als haar heer geloofde aan de toekomst van
den wonderdrank of wel dat haar de middelen ont- i
braken om de schenking vruchtdragend te maken,
zooveel is zeker, dat ze het recept na het slechts korten
tijd onder zich te hebben gehad, verkocht aan de
dochters van den oud­luitenant Henriot, die den Prui-
sischen dienst verlaten had en nu terugkeerde in zijn
geboorteland Neuchàtel. Het kostte dezen meisjes heel
wat moeite de enkele Hesschen, die ze met hare ge-
brekkige krachten konden vullen, aan den man te
brengen en ook zij op hare beurt verkochten het ge-
heim, dat nu in handen kwam van Pernod fils. Deze
was de eerste, die de vervaardiging op groote schaal
begon en er zulke winstgevende zaken mee deed, dat
een goede 2O jaar later vier gemeenten in 't kanton
Neuchàtel voor een deel haar bestaan vonden in het
telen en behandelen der benoodigde kruiden. De afzet
nam gestadig toe en jaarlijks leverde het Val de Travers
weldra een millioen liters af, terwijl nog altijd de
,,Pernod" het meest bekende en ,,beste" merk is. ’t Is
licht te begrijpen dat dit fabrikaat niet lang alleen
bleef: het kreeg vele mededingers in Zwitserland en
daarbuiten; goedkooper en goedkooper werd de drank
en het duurde niet lang of in Frankrijk, waar de absint
i jarenlang alleen in het bereik der welgevulde beurzen
had gelegen, kon ook de werkman dien aristocratischen
drank bemachtigen, natuurlijk met eene zooveel te
grooter graagte als het eene kwelling voor hem ge- «
weest was, dat anderen een ,,groentje" konden nemen,
terwijl hij bij zijn glas wijn ofbrandewijn moest blijven.
Doch moge dit volgens vele bekende Fransche genees~
kundigen één der redenen zijn geweest, waardoor het
Wi" `7·"`”"' · e···· ev [ _ .~ , ~*·~­»­~··· ‘ `­""° ·- ‘**`"‘<·_···-­­ «--. _ ·- ‘ i -