HomeHet groene gevaarPagina 5

JPEG (Deze pagina), 717.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

ll
l
« volgens Plinius - den sterke niet beter wist te eeren,
dan door hem de gezondheid zelve te schenken. Dit e
vooroordeel, dat zich door alle eeuwen heen tot nu toe I
1 heeft gehandhaafd, zal wel niet bizonderlijk voor de ‘~
absint eigenaardig zijn; iets soortgelijks toch nemen we i
nog steeds waar bij andere alcoholische dranken: men Y
zou willen, dat het zoo was en daarom neemt men ’t ,
alvast maar aan, en met den tijd roest het bijgeloofin f
om niet dan na heel wat geharner voor juister be-
grippen plaats te maken: men denke slechts aan den ii
naam, dien de Franschen den brandewijn gaven.
Denzelfden drank vinden we later in de middeleeuwen i
terug: ’t is de in geschriften der oude kloosters met l
£ZbSZ·7Zl‘/lZ·Z¢7’/Z aangeduide wijn, een kruidenwijn, die ge-
trokken was op allerlei geurige plantendeelen, waaronder gi
ook alsembladeren, en die bij feestelijke gelegenheden
op de kasteelen der grooten werd geschonken.
In de 176 en 18<·> eeuw verschijnen weer andere
soorten van met alsemolie vermengde wijnen o.a. de Fl
koppige ,,Vermouth", die hier ook goed bekend is, tot
eindelijk in de laatste helft der IQC eeuw de groote _
veroveringstocht van de absint, zooals die thans bekend
is en zooals wij die ook verder zullen noemen ter i_
l onderscheiding van andere alsemdranken, begint. ,
Omstreeks 1790 vestigde zich een Fransch uitge-
wekene, Dr. Ordinaire, te Couves in ’t kanton Neuchàtel i
in Zwitserland. In tegenstelling tot zijn naam was hij i
een echte wonderdokter en in bezit van tallooze recepten
voor zalfjes en drankjes, aan een waarvan hij bizonder Vl
« geneeskrachtige eigenschappen toeschreef. Van dit `
drankje, dat een aftreksel was van verschillende min ,
i of meer giftige planten, voornamelijk van de bladeren
van de arizàzzeszkz (ló.$`Z­7ZZ%Z·Zl77Z, de groote alsem, heeft hij `
het geheim der samenstelling bij zijn dood vermaakt lp
l
· li
l
, _ __ __,_ f, ‘ .`,,_: _ ~