HomeHet groene gevaarPagina 39

JPEG (Deze pagina), 769.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

J FONDS-CATALOGUS DER HOLLANDIA­DRUKKERIJ TE BAARN
E
ë W. F. K. Klinkenberg, De Evangelische Richting.
J f 0.40
A G. Veldhuysen Sr., De Zevendedag·sbaptiste11. f 0.40
p M. A. Perk, De Waalsche Gemeenten. 1'O.40
Prof. Dr. S. D. van Veen, D e ,,I n d e x" en d e B 0 e k e 11-
‘ censuur in de Roonisch-Katholieke Kerk.
‘ L f 0.40
? Opperrabijn L. Wagenaar, H et J 0 d e 11 d 0 in. t' 0.40
{ Prof. E. F. Kruyf, Het Anglo-Katholicisme. f0.40
Pater H. Ermann af, D e J e z uie ten - 0 rde. i' 0.40
. H. H. Barger, De N. H. Kerk in haar tegenwoordigen
toestand. f 0.40
j ._ Staathuislioudkuiide, Volkenkunde, Vraagstuk-
L ken van Maatschappelijk Belang.
[ Mr. G. J. Grashuis, Geloof en Wetenschap in de Neder-
· la ll d s c h e S t a a t k u ll d e. Twee levensbeelden. I. De
‘ leer van Groen van Prinsterer. II. Het Staatsbeleid van Thor-
, ; becke. Per deel ing. l` 1.90; geb. f 2.40
Mr. Groen van Prinsterer, D e M a a t r e g e l e n teg e n d e A fg e-
scheidenen aan het Staatsrecht getoetst. Nieuwe
uitgave met Aanteekeningen door Mr. G. J. Grashuis. t' 0.60
c D1‘­H· van Cappelle, D e Bin nn @11l€t11 d e11 van het district
. N i c k e r i e. Lotgevallen en algemeene uitkomsten van een
`, expeditie door het westelijk deel der Kolo11ie Surinanie. Met
` .ee11 overzichtskaart e11 talrijke platen en iiguren i11 @11 buiten
? den tekst. ing. i' 6.-; geb. f 6.75
1 Dr. H. van Cappelle, Au travers des 1'orêts de la Guyane ‘
i` H 0 ll a n d a i s e. Contenant 1 carte, 23 planches et 60 gra-
` vures inserees dans le texte. relie frs. 20.-
i` Dr. H. van Cappelle, Essai sur la Constitution geologiq ue
_ e _ de la Guyane Hollandaise. Suivi d’une etude p6t1‘0_g‘1‘a-
I phique par Dr. E. H. M. Beekman. Avec quelques figures
N dans le texte et u11e carte geognostique. Ing. f3.~; geb. f3.50
I Dr. B. J. Esser, Z e 11 di 11 g e 11 P 0 ly g a 111 i e. De Gedragslijn
{ der Christelijke Zending ten opzichte der Veelwijverij histo-
ï risch toegelicht. t' 2.-
‘ Jhr. Mr. W. F. Rochussen, De than s voorgestelde Vet-
i telijke Bescherming van het Natuurlijk Kind
_ i11 wording, rechtsgrond en waarde onderzocht. t' 1.25
Taco H. de Beer, S t e e n e n v 0 o r b r 0 0 d. Het doel van het
§ Onderwijs en dat van de nieuwe Onderwijswetteii. Goedkoope
ä uitgave. f 0.60
F. Dr. S. Greidanus, Geneeskundig Onderzoek voor het
Huwelijk ee11 zedelijke verplichting. t'0.35
Dr. S. Greidanus, De Leer van Ma lthus e e11 leu g e n! f 0.35
` 4