HomeHet groene gevaarPagina 38

JPEG (Deze pagina), 734.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

Hg
tg .
lg ï
ll ` ‘
11. -
2% P ?
FONDSCATALOGUS DER HOLLANDIADRUKKERIJ TE BAARN. .
Prof. Dr. J. J. P. Valeton Jr., Het Oude Testament en i
(4 ,,de Critiek" f0.40 '
Pl‘0f.D1`.J.J.P.VèLl6tOHJl‘., Het Oude Testamentin het "
lichtvan wetenschappelijk onderzoek f0.40 (
Dl`.E.D€DHB1't,N2Ltl111l'WE5t,TO6V3.l,V0O1`Zl611lgh€lCl.
g Voor Nederland bewerkt door G. Steenkamer. f 0.40 · .
P.B.Westerdijk. Waarom wij aan persoonlijke on- T
sterfelijkheid gelooven. f0.40 ·_
Dr. K. Beth, D e W 0 n d e r e Il v a n J e z u s. Voor Nederland i
bewerkt door W. Back. f 0.40 P
Dr. A. J. C. Snijders, VVaarom wij Materialist zij n. f 0.40 S
Vl; Dr. Th. Oehler, Behoeven wij voor ons geloof een ·
QP uitwendige autoriteit in den Bijbel? Voor ï
Nederland bewerkt door- WV. Back. f 0.25 (
.2, Mej. A. van der Vlies (Enka), Kan een Reohtzinnig
( . Ch r i s t e n S o e i a l i s t z ij n ? Bevestigend beantwoord. [
(T f 04.0 'p
Pr0f.E.Rig·g‘enbach, Is Jezus lichamelijk opgestaan? `
Voor Nederland bewerkt door W. Back. f 0.40 . `
Prof.Dr.HugodeVries,Afstammings-en Mutatieleer. T
Q. ‘ f 0.40 .
ïgï Dr. A. VV. Bronsveld, Is de Roomsch-Katholieke A
lx, Eeredienst Christelijk oflcïeidensch van ‘_
à 0 0 r s p ro n g? Naar het Fransch van Prof. Ed. Rabaud. e
t` f 0.40 l
in Dr. J. G. Boekenoogen, Doelmatigheid of ondoelmatig- '
heid in de levende natuur. ( ‘ f 0.40 (
Prof. WV. Mallinckrodt, K a n m e n C h r i s te Il z ij n z o n d e r ·:
QL de Godheid van Christus te belijden? f0.40 1
·i
( Ill de serie ,,PRO EN CONTR.A" (zie onder ,,Periodieken"): A
~I [i T h e 0 s o p h i e (Pro: W. G. Reedeker; Contra: Dr. H. M. van ‘
lj S Nes). r 0.40
i1' S p i ri tis m e (Pro: J. S. Göbel; Contra: Dr. A. J. C. Snijders). ‘
jl _ r 0.40 .
De Modern-Godsdienstige richting (Pro:Prof.Dr. i_
gl l I-I. Oort: Contra: Dr. Ph. J. I-Ioedemaker). f 0.40 E
,,E v o 1 u ti e" (Pro: Dr. P. G. Buekers; Contra: Prof. Dr. H. (
kiq Bavinck). f 0.40 .
Het Recht der Vrijzinnigen in de N. H. Kerk
(Pro : Prof. Dr. B. D. Eerdmans; Contra: Dr. J. R. Slote- g
Q g maker de Bruine). f 0.40
ill In de serie ,,KERK EN SECTE" (zie onder ,,Periodieken"): _y
Dr. J. A. Beyerman, De Remonstrantsohe Broeder-
HY `· s 0 h a p. f 0.40
zi (~ I
iw ï
# ë
tl a l
lg l "
li; _____ _ p .__’__ . ­ I . _