HomeHet groene gevaarPagina 34

JPEG (Deze pagina), 790.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

11.
12E
ir? ‘
5 I 1
EE _
. 1
l Y
_ ·. I FONDS-CATALOGUS DER HOLLANDIA-DRUKKERIJ TE BAARN .
; Letterkunde. .
W. G. v2111 Nouhuys, Uit Noord- 011 Zuid­N0d01·12111d.
1 th . St11dië11 011 K1*iti0k011. ing. f 2.50; g*0b. f 2.90 ‘
[ i' W. G. ï2l11 Nouhuys, V 21 11 0 v 0 1* d 0 G 1* 0 1'1 z 0 11. Studiën 011 ‘
L ;; I{1`ltl61(BI1. img. f 2.50; g0b. f 2.90 L
1* 1* Dr. A. S. K 0 1;, M `L11 t 21 t u 1 1 êl 11 21. V0rsp1*0id0 011 011uitg0g0v011 _
St111{kG].1. M0t Bibliographisch Ov01*zicht V2111 Louis D. P0tit. .
1; 20 g00dk00p0 11itg21v0. ing. f 1.25; g0b. f 1.75
Romans, Nov0l1011.
V M211*i0 MGYZ-I{O111l1g`, V 21 ll d 0 Z 0 11 11 0 b 1 0 0 111 di 0 d 0 Z 0 11 `
ii W 0 11 z ij 11. 1{8E11111S‘E1'.V&H1 S. M0111ij11. img. f 2.90; g0b. f 3.75
`I. M21ri0 M6IZ­I§O11111g‘; H 0t K i 11 d j 0. D1*2111121tisc110 S0h0ts011. M0t ik
41 0011 11i011w p01*t1*0t 1*2111 d0 schrijfst0r. ing. f 1.50; g0b. f 1.90 ä
1 G01*211*d Vêlll Eck01*011, O 111 0 0 11 L 011 z 0. ing. t' 1.90; g0b. f 2.40 *
; ­_ä_ C. T01*bu1*c11, O Il tr 0 uw ? 20 g0h001 door d011 2111t0ur 1101*zi0110 `:
Q; druk. ing. f 1.40; g0b. f 1.90 Q
R Oscar VVi1d0, M 0 d 0 1* 11 0 S p r 0 0 kj 0 0. Naar 110t E11g01sc11 door .1
‘· Ma1*i0 V2111 Oost01*z00. M0t i1111st1*21ti0s 011 b00kv01*si01*i11g Vïtll
1 Gust. van 110 VV2111 P01*110. ing. f 2.90; g0b. f 3.50 f
f Hudry NIGIIOS, R 21 s 111 0 Il s 0 h 0 11. Uit 110t F1'êL11SC11 d001* H. A.
i " L0stu1*g0011. ing. f 1.40; g0b. f 1.90 _
gi; 1. A11d1‘021s H21uk12111d, O1 J ö 1* g0 11. H0t 10v011 v2111 0011 ZV(àl‘V6l'.
_ V Uit 110t D0011sc11 do01* G01*rit B. N01*t21kk01*. _
_f ing. f 2.40; g0b. f 2.90
;Y P1Cl`I`C d0 C0u10v21i11, E 0 11 M 0 d 0 1* 11 0 E v 21. N21211* d0 170 F1*2111sch0 {
_ 11itgav0 door B0 Stolk. Ni011w0, g00dk00p0 11itg21v0. 1
1_ 1; 111g.f 1.40; g0b. t'1.75 Q
1 M21XO’R011, H211*0 K011i11k1ijk0 H00gh0id d0 Vrouw. `
‘ Uit 110t E11g01sc11 door 1`CIBVI`. B. d0 G1*a21ff-v2111 C21pp0110. 30, i
1; g00dk00p0 druk. ing. f 1.50; g0b. f 1.90
il Max O’R011, O ll d01* d 0 Ro 0 s. Uit h0t E11g01sc11 d001* M0v1*. B. f
d0 G1*2121ff-V2111 Capp0110. ing. f 2.75; geb. f 3.25
_ Kat0 Douglas VViggi11, R 0 b 0 c c El v 21 ll ,,Z 0 11 b 0 0 k-H 0 0 v 0". ‘*
F : Uit h0t E11g01sch d001* M0v1*. B0012101*ts van B10k12111d. 20 d1*uk. >
i, ing. 1 2.40; g0b. f 2.90 'A
1- .101*01110 K. .101*01110; P21111 K 01v 01*. Uit 110t E11g`61SCh door H011-
i" I, 1*iëtt0 R21pp211*d. 111;*. f 2.40; g0b. f 2.90 *‘
1 A1*110 Garborg, B 0 0 1* 0 11 s t 11 d 0 Il t 0 11. G02111t01*is001*d0 V6l`1ïä11Ilg j
Vi, ’ 11it 110t Noorsch d001* Prof. H. L0g0m2111. 1l'1g`.1. 2.90; g0b. f 3.40 g
ix Q; M. E. D0110 G1*21zi0, Li0fd0. V01*t211i11g Vïlll 1uBV1'. B. c10 Gr21211°1-
1{ V21.11 Capp0110. ing. f 1.95; g0b. f 2.40
té; Ric211*d21 Huch, V 21 11 d 0 K 0 Il i 11 g 0 Il 0 11 d 0 K 1* 0 0 11. Uit 110t EQ
.1 Duitsch door 11/IGVI`. B. 110 G1*21a1ï`-V2111 C21pp0110.
" _ ing. f 3.-; g0b. f 3.50
·_ _ Victor H. Wickström, E 0 11 M 0 d 0 1* 11 0 Hi s t 0 1* i 0. M0t 0011 i11- ·
' { 10id011d woord Vêlll Ds. H. P1€1'SOI`1. f 1.50 V

*¥ 1 ë'
~ L1
@1 I;
*1 1 _ 1