HomeHet groene gevaarPagina 32

JPEG (Deze pagina), 735.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

.,.,,.nv__.,..v _.__ __ V lj
IW Z
L 30 .
j Den 1€H Augustus van dit jaar trad ze in werking. L
, De Zwitsersche beweging had haar uitgangspunt in ,
j ir den bekenden misdaad van Commugny en voerde tot ik
verbodswetten in Waadtland en in Genève. Eene be- L
slissing door volksstemming is uitgelokt, omdat door je
, Z, sommigen werd voorgegeven dat deze kantonnale wetten l
in strijd waren met de Bondswetgeving. Ondertusschenn T
j is een petitie ingediend, door zulk een groot aantal (
l j Zwitsers geteekend als nog nooit eenig ander initiatief
" mocht bereiken, waarbij voor den geheelen Staat verbod t
. · wordt mogelijk gemaakt en uitgevaardigd. De be- l
l , slissing zal ook hier weldra vallen. ‘
pi iFrankrijk beleefde in de eerste helft van dit jaar i
` ongedachte dingen. Mocht nog in 1905 Charles Gide,
j . een staathuishoudkundige van naam, schrijven dat ,,zelfs
lj L beperkt tot dien allergevaarlijksten alkoholischen drank, ig
· die absint heet, verbodsbepalingen niet de minste kans T
hadden tot wet verheven te worden, hoewel dat toch ïê
`ï'ï wenschelijk verklaard was bij algemeene stemmen door '
de geheele Academie de Médecine", in de eerste i
’i l, maanden van dit jaar werd de absint er zoo geducht C
V aangevallen, vooral door de Matin, het dagblad dat ;_
alles grootscheeps doet, dat men krasse maatregelen ' i
' met reden mocht verwachten. De opstand van het
Zuiden legde voor langen tijd het zwaartepunt ergens ,
j ,, anders en zoo was de storm bedaard. Toch neemt de
i` Kamer zoowel als de Senaat thans maatregelen in be-
" raad en de kans bestaat zeker, dat eene verbodswet
il vandaag of morgen wordt voorgesteld en aangenomen.
Het antwoord op de vraag of in Nederland een ver-
bodswet wenschelijk is,. kan aan den lezer worden over- ·
" gelaten. Voorkomen, dit bedenke men bij zijn oordeel,
` is beter dan genezen. i
" l
1 ‘

ij ï