HomeHet groene gevaarPagina 31

JPEG (Deze pagina), 635.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

nl

i
i
29
i voor den gebruiker en de maatschappij helder hadden
i in ’t licht gesteld en in totaal verbod van verkoop het
ná eenige middel zagen om aan dat gevaar te ontsnappen.
j Tot zelfs in Zwitserland, het geboorteland der absint
ä toe, werd deze beweging door de absint zelve in ’t
leven geroepen.
De eerste verbodswet werd uitgevaardigd door den
i Negurs van Ethiopië en daarbij toonde Menelik zich
i iemand van helderen blik en een goed despoot.
i De Congostaat volgde in 1898 met een wetje van
W 3 artikels, waarbij invoer en verkoop verboden werden,
i. op de overtreding straffen gesteld van 100 tot 5000
francs boete en 14 dagen tot 1 maand dwangarbeid _
en waarbij de beheerders van handelshuizen verant-
woordelijk werden gesteld voor de overtredingen, door
j hunne ondergeschikten begaan.
§ Begin 1906 nam België een soortgelijke wet aan, die
hieronder volgt:
i
EERSTE ARUKEL.
f Het vervaardigen, vervoeren, verkoopen van alsem-
, likeuren, alsmede het ten verkoop in voorraad hebben
ii van deze likeuren is verboden op straffe van eene boete
g van 26 tot 500 frank en eene gevangenzetting van 8 dagen
tot 6 maanden, of van slechts ééne dezer straffen.
De voortbrengselen, die het voorwerp uitmaken van
overtredingen der verbodsbepalingen vervat in dit
artikel, worden in beslag genomen en verbeurdverklaard.
ART. 2.
l De invoer van alsemlikeuren is verboden. Dit verbod
* is niet van toepassing op de verzendingen, die onder
het toezicht der douane rechtstreeks worden doorgevoerd.

é
ti
I
W ·ë . . . . . . M. s