HomeHet groene gevaarPagina 30

JPEG (Deze pagina), 690.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

en l
F l
l i
i
i 28 ·'
= van maken. Verschillende staten hebben den verkoop {
verboden of zijn op weg het te doen. En ik meen ·
dat iedere natie, die er prijs op steltyzichzelf voor l
nadeel te vrijwaren, eveneens zal moeten doen".
*l Ondertusschen naderen we het einde van onze taak: ¢
schoon lang niet alles, wat de absint op haar zonden-
. i register voert, is vermeld en hoewel misschien nog tal
van vragen rijzen, hopen we in kort bestek de absint
en het absintisme te hebben doen kennen en te doen
` vreezen. Wie meer van ’t een en ander wenscht te .
, weten, raadplege het lijstje van werken, dat hierachter j
volgt. We besluiten met een aantal ,,stellingen", als ij
‘ ii deze weidsche naam hier gebruikt kan worden en geven
verder als aanhangsel eene beknopte geschiedenis van
de verbodsbepalingen op de absint, in verschillende
landen reeds uitgevaardigd.
Waar absint is, komt absintisme.
jj Dit beteekent een ongelukkig bestaan, en een onge-
i lukkig gezin voor iederen lijder,
bevordert ziekten, voornamelijk tuberculose en epilep­ Q
wl sie, krankzinnigheid en misdadigheid,
kweekt een licl1amelijk en geestelijk minderwaardig i
nageslacht.
ii De staat als belanghebbende en als eenige macht-
l" hebbende heeft dus de absint te weren.
a ë
Q Veel valt er van de verbodswetten, die een eind
maakten aan den invloed der absint in verschillende
landen, niet te zeggen. Waar ze ook haar verwoestende
kracht deed kennen, daar werd de meening der wel- ‘
al denkenden langzamerhand gewonnen voor de krachtige
, pleidooien van tal van geneeskundigen en sociologen, jl
wier onderzoekingen het groote gevaar van de absint ‘l

ij
ii _ g ..,,,... .