HomeHet groene gevaarPagina 3

JPEG (Deze pagina), 652.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

‘ Jin ir
( { Ji l
we W v·­·· i
’ , i
I
E"
HET GROENE GEVAAR .l
«
· l
E (ABSINT EN ABSINTISME)
V DOOR [
A. ORT jr.
l .
1 l1{_.»'·à'fï
p ‘ De laatste halve eeuw zag in verschillende landen /, i l
dichtbij en veraf, naast het alcoholvraagstuk een nieuwe
vraag rijzen, die er een onderdeel van vormt, doch al i
spoedig van dringender belang werd, doordat ze sterker
nog en meer in ’t oog springend dan ’t alcoholvraag­ ll
stuk verband bleek te houden met de gezondheid van j
enkeling en maatschappij. Dat dit vraagstuk van de Q
absint en het absintisme juist rees in een tijd, dat de ,
gezondheidsleer zich weer in veler aandacht mocht be- i
iginnen te verheugen, kwam zeker eene grondige be-
studeering ten goede en talrijk zijn dan ook de ge-
leerden, vooral op geneeskundig gebied, die zich meer i
p of minder verdiepten in ’t vraagstuk der absint, waardoor ,
dit reeds voor geruimen tijd, lang voor het onder _i
algemeener aandacht viel, wetenschappelijk zoo ver was j
doorvorscht, dat uit al die onderzoekingen en uit veel i
statistische gegevens voor de maatschappij bruikbare
gevolgtrekkingen konden afgeleid worden. Waar hier
het absintisme als ziekte, die voortvloeit uit gebruik van ;
absint, en als maatschappelijk euvel besproken wordt,
. jj
. jj