HomeHet groene gevaarPagina 23

JPEG (Deze pagina), 687.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

2I
maar er zijn ook anderen, die, al zijn ze niet zoo
g avontuurlijk, om wèrkelijke misdrijven naar ’t politie-
ï bureau komen.
‘ Al deze waanvoorstellingen komen natuurlijk voort
` uit een ziekelijken geestestoestand: de vreeselijkste _
nachtmerriën kwellen den slaap van den absintist, 4
achtervolgd door allerlei wilde dieren en gewapende
menschen, die zijn dood wenschen, brengt deze slaap
hem geen rust en jaagt hem op om die nergens te
vinden rust te gaan zoeken. Vaak ziet hij zichzelf
sterven en dit dringt hem een dwangvoorstelling op, i
die hem maar al te dikwijls tot zelfmoord brengt.
De rij van geestelijke stoornissen kon nog verlengd
worden met het delirium als toppunt van waanzin. We
zouden hier echter komen op een gebied dat onbe-
twist ook tot het alkoholisme behoort: bij den absintist
echter is, volgens Prof. Weber, een der experts die den
Zwitserschen bondsraad hadden voor te lichten over
de wenschelijkheid van een nationaal verbod, het niet
,,het tamelijk goedaardige delirium zooals men dat ge-
woonlijk beschrijft". De lijders zijn door ’t woeste
heen en bijna .zonder uitzondering tot in den hoogsten
graad gevaarlijk voor zichzelf en hen, die ze nabij-
komen. En wat 't ergste is, delirium kroont hier veel
eer en veel vaker het werk der verwoesting.
De absint drinkende kunstenaar komt aldra in den
. waan, dat inspireerend vocht niet te kunnen missen.
Tal van groote geesten in Frankrijk waren of zijn aan
de groene Fee verslaafd. Of ’t gehalte van hun werk .
'B wint door de absintbedwelming zal wel niet gaarne
_ worden toegegeven en onderstaand gedicht van Raoul i
i Ponchon geeft daar een voor zich zelf sprekend be-
wijs van: » ·
' 1