HomeHet groene gevaarPagina 22

JPEG (Deze pagina), 730.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

li
ll
20 i
I
is duidelijk. Een ander geval van waanzin door absint-
gebruik komt aan den dag bij vele zelfbeschuldigingen.
Een eigenaardig geval hiervan had plaats bij gelegen-
heid van een der anarchistische aanslagen te Parijs in
1894. Een absintist, geprikkeld door de algemeene W
jg opgewondenheid gaat daardoor nog meer drinken. Den
ig dag na de ontploffing in het restaurant Véry op den
boulevard Magenta krijgt hij ’t in zijn hoofd aan de
_ ,,Intransigeant" zich als de dader bekend te maken.
Hij schrijft zijn brief, drinkt nog wat en gaat dan
il slapen. Als een zijner vrienden hem den volgenden
ij dag de krant onder de oogen legt en zegt: ,,Kerel, heb
jj jij dien aanslag gepleegd? Wat ga je nou beginnen ?j’
jl; zegt hij: ,,Maar dien brief heb ik niet geschreven: dat
is iemand, die me er in wil laten loopen, dat is eene
iii wraakneming". Hij gaat met zijn vriend de deur uit
ll en als hij na een paar uur weer door de absint in zijn
al andere wereld is, gevoelt hij zichzelf weer den man van
J den vorigen avond, hij gaat naar een politiebureau,
gr`. vraagt den commissaris te spreken en zegt: ,,Mijnheer,
il ik heb dien bom gegooid in het restaurant Véry en
heb dat gisteren in de ,,Intransigeant" bekend gemaakt,
nu kom ik mezelf in uw handen stellen".
tij Was men eerst blij met zulk een goede vangst, bij
verder ondervragen bleek echter spoedig, dat men met
een zelfbeschuldiger te doen had. Blijkbaar zat de
commissaris die hem ondervraagd had, dezen onge- ,
lukkige zoo in het hoofd, dat hij een halfjaar later een
Q · ander politiebureau binnenstormt en zegt: ,,Ik heb
jj daareven den commissaris van politie Brissaud ver- 5
Qi moord. ’kTrof hem aan als de minnaar van mijn .
l vrouw en heb hem toen natuurlijk terstond overhoop i
. gestoken". Van 't heele verhaal bleek weer niets waar
ïï te zijn. Hier was de lijder een goedmoedige dwaas, `
al