HomeHet groene gevaarPagina 19

JPEG (Deze pagina), 714.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

à W
bij eene vrouw die bij haar komst in ’t hospitaal be-
zweek onder geregeld weerkeerende krampen, die in
de eene lichaamshelft ’t heftigst waren"i ’t Zelfde gevolg
hebben vaak pogingen tot zelfmoord: Prof. L. vermeldt
, ’t geval van een 3o­jarig man, die 3/,, L. absint drinkt,
dan als door den bliksem getroffen neervalt en naar ’t
hospitaal wordt gebracht. Hier ontlast men zijn maag
j van een groot gedeelte harer inhoud en hij komt weer
tot het leven terug door de gewone hulpmiddelen tot
het weer opwekken der ademhaling ;-toch bezweek
de patient na korten tijd. En onder de gemengde be-
richten in Fransche kranten is ’t geen zeldzaamheid te
lezen van die dwaze weddenschappen, waarbij twee of drie
dollemannen besluiten zooveel absint te drinken tot ze
niet meer kunnen: na tien minuten of een kwartier valt
E een hunner neer, ten prooi aan een hevig zenuwtoeval,
{ dat met den dood eindigt.
i Omdat nu evenwel de absint meer dan eenige andere
alkoholische drank, wellicht meer dan opium of morüne,
, tot steeds meerder gebruik verleidt en aan den anderen
kant in onrustbarende mate dën wil verzwakt, zullen i
L de gevallen van acuut absintisme uitteraard zeldzaam
I zijn, althans verloopen in de veel erger kwaal: de
i chronische. Langzaam maar zeker gaat de absint-
drinker aan allerlei lichamelijke en geestelijke - deze
W _ vooral -­- kwalen lijden, die hem meer dan den L
A alkoholist tot een gevaarlijk mensch maken voor zich-
r zelf, zijne omgeving en zijn nageslacht en hem zijn
ongelukkig leven doen voortsleepen, dat eindigt met
l een te vroegen dood aan een der tallooze kwalen, die
in zijn verwoest lichaam een welbereiden bodem tot
verdere vernieling vinden. Alle het chronisch absintisme
eigen stoornissen, die hier besproken zullen worden,
i zijn ook waargenomen bij enkelen, die een geregeld
l .
n
'