HomeHet groene gevaarPagina 17

JPEG (Deze pagina), 718.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

I5
veel te laat, dan dat dit een niet door eigen schuld ,
opgeloopen ziekte zou zijn. In zijn eersten aanval had
hij verscheidene dingen stukgeslagen en was hij enkele
menschen, die hem wilden overmannen, te lijf gegaan. ’
Hiervan herinnerde hij zich niets. Zijn tweede verblijf `
begon na ’t volgende ongeval: Hij kreeg eene plotse-
linge ingeving om in een put te springen, deed het en
was bijna verdronken. Deze poging tot zelfmoord heeft
hij steeds hardnekkig ontkend: ,,’k Verzeker u, dat ’t 1
· niet waar is", zei hij, ,,ik weet er niets van dat ik in een j
` put geweest ben, ik heb wel mijne natte kleeren gezien, 4
die thuis te drogen hingen en de vrouw zei, dat ik in
den put gevallen was, maar ’t is volstrekt niet waarl" j
En voor den derden keer kwam hij uit eigen be-
weging, omdat zijne toevallen zoo vaak en zoo kort op
elkaar weerkeerden, dat hij zich veiliger in 't asyl dacht.
Hoewel deze man had opgehouden met drinken vanaf
zijn eerste verblijf in Ville Evrard (’t krankzinnigen- ii
gesticht, waarvan Dr. Legrain directeur is) bleef hij i
E epileptisch tot ’t einde van zijn leven: in een aanval 1
g van waanzin, die verscheidene weken duurde, is hij ge- H
l storven.
« Wanneer we aan den eenen kant bedenken, dat een 4
. absintdrinker in den regel ook andere alkoholische l
dranken gebruikt, verder dat de absint als gezegd nog (
heel wat meer dan alsemolie bevat, dan wordt het onge-
oorloofd, deze en andere verschijnselen aan den invloed ;
der absint­essence toe te schrijven. Echter herhalen j
ze zich bij de bovengenoemde gevallen, waarbij met i
' water verdunde essences zijn gebruikt, waar dit de meest
voor de hand liggende wijze is om in de begeerde be-
wustheid van een andere wereld te geraken voor den
aan absint verslaafde. Prof. Lancereaux verhaalt van
j twee oud-zouaven, die als bedienden in een apotheek i
| 1
à (
1 ,,1