HomeHet groene gevaarPagina 14

JPEG (Deze pagina), 750.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

E
. I2
verschillende andere geneeskundigen zijn herhaald en
nagegaan en 0.a. door professor L. Rénon in zijne
i sociaal-medische voorlezingen over de drie volksziekten
welke later in druk verschenen en ook in ’t Neder-
_ landsch vertaald zijn, worden aangehaald. Deze beide
T Fransche geneesheeren hebben dan het middel ge-
vonden om in cijfers de meer of minder giftige werking
i van verschillende stoffen uit te drukken: zij zochten
hoeveel gewicht daarvan in staat was om 1 K.G. levende
. stof te dooden en noemden deze gewichtshoeveelheid
het toxisch equivalent. Als zoodanig vonden ze voor
methyl alkohol (houtgeest) 25 c.lVl3., voor den aethyl
. alkohol 11.70 c.M3., terwijl ze als toxisch equivalent
lj voor alsemolie geven 0.20 c.M3.; hetgeen dus zeggen
wil dat absintolie een 50 bijna 60 maal zoo groot ver-
woestend vermogen heeft als de niet ten onrechte veel
bestreden alkohol uit onze sterke dranken. Eene kleine
berekening is hier misschien om de eigenaardigheid I
der uitkomst wel van pas. De mannen der genees-
kunde, die van geheelonthouding niets willen weten en
¢ slechts matigheid prediken, hebben natuurlijk voor de i
vraag gestaan: waar de matigheicl ophoudt en het ge-
bruik misbruik wordt. Ze zochten dus naar de hoeveel-
5 heid alkohol, die een gezonden gewoon ontwikkeld
mensch kan gebruiken en waarvan alle gevolgen, voor
i de werking van de hersenen vooral, binnen 24 uur
`Q waren verdwenen. En zoo werd gevonden, dat als
regel een dagelijksch gebruik van 25 c.M3. schadelijk
is en dat de hoeveelheid alkohol, die ongeveer aan-
l wezig is in een likeurglas jenever of in een liter licht
i bier, dagelijks gebruikt, reeds een dag aan dag ver-
grootend tekort aan weerstands- en denkvermogen ver-
oorzaakt. Volgens dit standpunt, dat dus der matig­
heid-voorstanders, is reeds het gebruik van 1/60 likeur-
‘ t _ Je/"‘ `’’’ ­--­­­·_ ­`.. _ "‘··-·· Z .4­­­··· ` "•`·"'_ r “"?‘*":r·"*`­­­,, - ,,......., _ ,.­ · ‘ `.,