HomeHet groene gevaarPagina 12

JPEG (Deze pagina), 686.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

I
IO
i . overgenomen uit ,,De Wegwijzer" van juli 1906, het
volgende over, dat ook eenig licht werpt op de ver-
, breiding van ’t absintgebruik in ons vaderland. l
,,Ook te Amersfoort heeft het helsche vocht zijn in-
trede reeds gedaan. Het wordt niet alleen in kleine
h fleschjes verkocht door winkeliers, maar zelfs in een
z.g. net café hangt de reclame van den absintfabrikant
f aan den wand: ,,Demandez partout Absinthe Edouard
Pernod". Of het ook nette lui zijn die er gebruik van
5 maken, ’t is te betwijfelen, maar men op ZQ7.7Z hoede,
wan! ,,éé¢z erzlïel glas kam U een Zaemzl öezargevz", zegt
de geleerde Lancereaux".
’t Bovenstaande zij genoeg om te doen zien, dat het ‘
l gevaar voor verbreiding ook in ons land verre van
denkbeeldig is en verder kan iedereen in eigen kring
het best nagaan, dat de absint in geen enkele drank-
gelegenheid van eenigen naam nog een onbekende is
en dat langzaam het aantal gebruikers wast: hier dus
dezelfde toestand als waarin Zwitserland, Frankrijk en
, België voor 30, 20 en IO jaar verkeerden en die in de l
j beide eerste landen zeer ongewenschte gevolgen na
zich sleepte, welke in België echter tijdig werden voor-
komen, althans werd daar in ’t begin van ’t vorige
l jaar de zegevierende tocht der absint door verbods-
l bepalingen gestuit.
­` De groengekleurde drank wordt op verschillende
i manieren bereid: iedere fabrikant geeft door eene kleine
verandering in de samenstellende grondstoffen aan zijn
, maaksel een kans mee om door een zekere klasse als A
het beste merk te worden beschouwd. In één dier ,
_ merken komt per liter voor:
25 gram olie van de groote absint ·
IO ,, ,, ,, ,, kleine ,,
50 ,, ,, ,, ,, groene anijs
" -w"r·e W _ _, __.__,,_, -_,__,,_ _ g ._ ,