HomeHeeft God dan maar één zegen?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 861.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 11.19 MB

l.
j.
l
._ 6 -..
i pelen te gebruiken. Als in eene stad van dertig duizend inwoners
j vijf honderd huisgezinnen uit den meervermogenden stand overeenko-
j men , om geene aardappelen te eten , dan kunnen vijf honderd andere
. huisgezinnen uit den behoeftigen of handwerksstand zich daarvan be-
dienen. Is dat geen weldoen met opoffering van eigen genot?
l "Ja!" zegt men , "maar die opoffering is te groot. Ik ben een lief-
"hebber van den eersten rang van een’ goeden aardappel." - Vv'elnu!
j juist dat moet tot die zelfverloochening het meest aansporen. `t Is eene
‘ volksramp, ’ t gemis aan toereikenden voorraad van goede aardappelen.
l Door menschen is de ziekte niet ontstaan. ’t Is eene beschikking van jl
Hoogerhand. Maar deze beschikking moet dan ook gevoeld worden,
en het eerst en het meest door de zoodanigen , wier geld hen in staat
zou stellen, om ze weinig of niet te gevoelen. De vermogenden
behooren het eerste en het sterkste bewijs te geven van hunne meer
dere beschaving, ontwikkeling en godsdienstzin, door zich aan hoo-
gere beschikking van den Vader der Natuur eerbicdig en nederig te
j onderwerpen. Zoo geeft men een voorbeeld, den 1·egtschapen° mensch
‘ en Christen waardig. Zoo oefent men eenen zedelijken invloed ten
j goede. Zoo grijpt ntien de ramp van eene zijde aan, dat iets wel-
dadigs voortbrengt, ja! welligt in menig opzigt nog weldaad zou
j kunnen heeten.
De aardappelziekte eene weldaad! dat klinkt wonderspreukig, i.
en toch verdwijnt welligt iets, ja! veel van dat wonderspreukige bij
j nader indenken. ­- `t Is althans niet overbodig de volgende brieven
j eens in te zien.
Ennsrn ismer.
Mgzz Vriend!
Gij schrijft mij over de aardappelziekte, en ik lees er van in vele
dagbladen. Ik stem het toe, ’t is eene volksramp. Maar wordt de
zaak toch niet een weinig overdreven? ‘Men luidt hier en daar de
j alarmklok. Dat is belagchelijke dwaasheid, dat is zonde! -­ Komen er
ä dan, door schreeuwen en onrustige bewegingen, aardappelen in huis en j
l kelder? Al schreeuwen duizende menschen om het hardst, men kan
l geene goede aardappelen scheppen, als ze er niet zijn. Villen de armen
l tegen de rijken te velde trekken en oorlog voeren, omdat de levens-
j middelen hoog in prijs zijn? Door schimpen en schelden, door Win-
l keliers en Kooplieden voor woekeraars uit te kri_jten, komt men
j geen' stap verder, maar kan de welgezinde en vermogende menschen
j wel in een kwaad humeur bren en. - Het spreekt van zelf, van alle
omstandigheden kan misbruik woïden gemaakt. De duurte der levens-
middelen geeft aanleiding tot woeker. En er zullen er ook wel zijn,
j die wensehen deze gelegenheid hun slag te slaan, het gevoel van
een welgevulde beurs hooger stellende dan het gevoel van menschej
lijkheid. Maar °t is er ver van af, dat men daarom ieder’ landbou-
{
i
I
1