HomeHeeft God dan maar één zegen?Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 878.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 11.19 MB

{
E
{ ~#-
{ koken , dan voor de gewone uitdeeling noodig is, en een gelijk ge- J
{ tal kaartjes, op dien dag bruikbaar, te koop aanbieden. _. _
l Ten einde niet alle dagemgedurende den geheelen winter, dezelfde x
{ spijzen te geven, kan men eens of tweemaal per week andere spijzen
uitreiken. XVie goede recepten kan mededeelen, make ze openbaar.
{ III. Nog dient voor groote- steden ter navolging- de Brood- en
{ KoHij­Uitdeeling, die te Amsterdam plaats heeft. Wie daaromtrent in-
lichting verlangt, vindt die in het laatste nommer van den Volks- X
bode , of kan die aanvragen bij den Heer Notaris TIDEMAN, of` een` der
{ andere Directeuren te Amsterclazn. Men huurt een ruim lokaal, dat {
goed verwarmd is. Men kookt, op de minst kostbare wijze, eene toe- ":
reikende hoeveelheid koHij. Men stelt een’ kop koftij en een stuk witte-
{ brood verkrijgbaar, gedurende bepaalde uren van den dag, voor elken
behoeftige, die een kaartje bezit, en vergunt hem tevens een half uur
{ in het lokaal te blijven, ten einde zich te verwarmen. De kaartjes
, worden verkocht aan den meervermogende. Neemt een groot aan-
tal, men stelt den prijs iets minder. De 500 kaartjes te Anzsterclam
{ kosten f 42.
{ IV. `t Verdient alverder overweging, daar, waar de nood dringt, I
{ dat tien, twintig of meer huisgezinnen zich vereenigen, ten einde voor
{ gemeenschappelijke rekening hun eten te koken. -- °t Zou in den
f inkoop der levensmiddelen, in brandstof, enz. eene niet onbelang-
rijke besparing te weeg brengen.
‘ Wrat voorts de gort betreft, men houdt het daarvoor, dat, indien
de tegenwoordige stand van zaken lang blijft voortduren, er geene
{ pelmolens genoeg zijn, om de garst te malen. Het is in het oog ge-
{ vallen , dat er een te groot verschil is tusschen den prijs van de garst
{ en die van gort. Een belangstellend vriend der armen kwam op de
{ gedachte, om, vooral in groote Inrigtingen, waar men geene genoeg-
i opdat de soep voor ieder egaal Indien men scheppers of maten van meer dan ééne
{ portie gebruikt, moet men op de onderlinge overeenkomst dezer maten geheel kunnen
{ afgaan, dewijl anders altijd onnaauwkenrige aantallen van portiën zullen ontstaan. {
Hen moet steeds in een’ anderen ketel warm of kokend water in voorraad hebben,
{ ten einde, zoo als reeds uit deze aanbeveling blijkt, dit naar verkiezing bij de soep i
{ te laten loopen of scheppen. {
De brandstof`, welke wü gebruiken, bestaat uit steenkolen. Om met 4 ketels van,
i dooreen, 1500 portiën ieder in een’ waterketel van 1000 Ned. kan gedurende 72 da- e
{ gen te werken, wordt omtrent 430 mnd vereiscbt.
l Wat den prijs der portiën aangaat, deze hangt geheel af van den prijs der bestand- {
deelen en der onkosten, welke, naar de meer of min gunstige plaatselijke omstandighe-
den, zeer kunnen verschillen. VV§ deelen gewoonlijk tusschen de 5 en 6000 portiën
daags uit, en door dit aantal zün wä in staat, bij gewonen stand der levensmiddelen, ééne
portie3 maal elke week, gedurende 12 weken,{voorf 2.- uit te reiken. De portie
E l(0l'Ilt i1lZ0O op IGIS [DEEP dan 5 CCIIIICIL _
j Tweemaal, zijnde Maandag en Dingsdag, deelen wij vleesclisoep,Woensdag en Don-
(l8l'(l8g (%l`Vl€HSOEp, (HY] vjfljflilg FT! Zïllufdäg botersocp llll.
i
l
• .