HomeHeeft God dan maar één zegen?Pagina 4

JPEG (Deze pagina), 864.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 11.19 MB

f
1
-· 9 -
komst troffen met Kooplieden en Winkeliers, om levensmiddelen en
l brandstof gratis uit te reiken. Q
j Maar ook op algemeene maatregelen is men bedacht, en als zoo- 1
j danige komen in aanmerking:
‘ I. Het openstellen van een algemeen Magazijn, alwaar het brood
j tot een` billijken prijs zal te bekomen zijny Tot dat einde wil men f
; zich, in een naburig Land, in aanraking stellen met Fabrikeurs en ‘ E
i Bazen, die veel werkvolk in dienst hebben. Men zal zich naar de ge- ‘ A
§ wone inkomsten van dat werkvolk informeren; naar de sterkte van 1
het huisgezin en de gewone wekelijksche behoefte aan brood. Men
‘ zal naauwkeurige tabellen van dat alles maken. De broodkaartjes zul-. I
len op naam gesteld worden , voor niet langer geldend dan veertien "
j dagen, ter wering van misbruik. Zooveel mogelijk zullen zij door
j tusschenkomst van Fabrikeurs of Wïerkbazen aan de hulpbehoevenden
j worden afgegeven, °t zij in verrekening met hun werkloon , °t zij bij _
Q wijze van voorschot, en in enkele gevallen als don gratuit. Dit I i _
j laatste zal niet anders plaats hebben , dan in gevallen van volstrekt
onvermogen. Men moet zoo lang mogelijk den wakkeren arbeidsman i
j uit het gild der bcdeelden houden. Men moet scherp onderzoeken,
Z vóór en aleer men geeft of leent. °t Is reeds in een onzer. Vader-
[ landsche steden door onderzoek gebleken , dat aldaar de klagten over
i . gebrek aan werk bij handwerkslieden zeer overdreven waren, en dat, ·
in verhouding tot andere winters, er inderdaad nog meer werk aan j
l de hand was, en nog meer uitzigt op werk. Men helpe dus den ar-
beidsman liefst door een voorschot op den aankoop van billijk gestelde '
j levensmiddelen uit het Magazijn.
j II. De uitdeeling van warme soep dagelijks, in onbekrompene hoe- j I
i veelheid. ­­ Op vele plaatsen bestaan Soep-Inrigtingen. Het zou `
j wel de moeite waard zijn, dat van vele de kook­ceel bekend ware, V 1 .
l ten einde, door onderlinge vergelijking, de soort van soep op vele j
l plaatsen te verbeteren,·en de goedkoopte te bevorderen. Men mag
j toch onderstellen , dat men het in de kunst van bereiding op de eene
E plaats verder gebragt heeft dan op de andere. Men deelt hier kook- F
celen voor soep mede. Wie weet er betere? Hij make die openbaar. (**) T
i __à· P
(*) Kook-ceel voor honderd portie); soep, zoo als die in eene onzer j
j Vll(Zë7‘[lL7ZCZSC7L8 steden wordt uïligedeelds
E 5 Ned. pond. Rundvleesch. 4 Ned. pond; Selderij.
j 9 ll Il Gort. 1 ll Il Zout.
IO Il 11 Savooikool. 2 11 lood. Peper. ·
j D8 l)Ol`l.lG kwam te Sidäll op 0HgBVBCl` 4 C€IltCH« _
I Het rundvleesch, zoowel als de beenderen, worden aan kleine stukken-gehakt; de
kool cn de selderij {ijn gesneden of gehakt; de peper fijn gemalen; de wortel vande ii
E selderü bijzonder wel gewasschen en gereinigd, om het zandige van de soep voor te ko-
j men. Dit alles in gereedheid en aan ’t koken zijnde, vult men den ketel met het vleesch.
3 Men laat dat zamen twee uren koken en vult dan aan met de gort. VVeêr 1; uur ï
ë r
l
1 1
j Ik
1 2