HomeHeeft God dan maar één zegen?Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 563.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 11.19 MB

l .

.... IH _.
een te brengen, en eene Commissie te benoemen, die eenige buiten·
gewone uitdeelingen doet. In groote steden moeten honderd of meer-
dere honderd welwillende mannen en vrouwen tot werkdadige me-
dewerking geroepen worden en eene bepaalde aanwijzing ontvangen,
om zich met een twaalf- of zestal huisgezinnen, vooral van den hand-
werksstand, te bemoeijen. Zoodanige bijzondere zorg kan vrucht dra-
gen! - Scherp moet worden nagegaan, of men ook misbruik maakt
van drank, of er te veel geld voor uitgeeft. De sterke jeneverdrin­
ker verbeurt het voorregt, om voor zich zelven liefdegiften te ont-
vangen. Maar ’t is niet alleen voor de maag der behoeftigen, dat men
P in deze tijden van duurte en schaarschte te zorgen hebbe. Er is nog
` andere spijze, die men hun niet onthouden mag. Volksvoorlezingen,
om zedelijlcgoede begrippen te vestigen of te vermeerderen, en den
band tusschen de hoogere en lagere standen vaster toe te halen, zijn j
zeer aan te prijzen. Een hartelijk en overtuigend woord is ook eene
.' gift, die dikwerf meer gedijt, dan het achteloos weggeschonken l
_ goud- of zilverstuk. VVerken wij op die wijze alle eendragtelijk te
zamen en met verstandig overleg. °t Zal ons spoedig blijken, dat de i
_ goede God méér heeft dan éénen zegen!

é