HomeHeeft God dan maar één zegen?Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 896.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 11.19 MB

.. 9 ..
in dat opzigt is de schaarschheid eene weldaad, vooral in eenen zede-
lyaten zin. De mensch heeft, niet zelden eene verkeerde zienswijze.
Daaronder behoort ook. dezeg, dat men onder' de zegeningen, die "de
goede God ons schenkt, eigenlijk alleen rekent de buitengewone voor-
deelen of voorregten, de buitenkansjes, die ons ten deele vallen-; maar
niet de dagelijksche, op. bepaalde tijden, terugkeerende, weldaden.
Deze staan eenmaal­als=yaste‘posten op den staat onzer inkomsten,
en daaronder behoort ook, om, tot billijken prijs, °t moge een wei-
nig verschillen, wintervoorraad van aardappelen te kunnen opdoen.
Maar ’t is nuttig, dat een mensch zoo iets aileere. moet weten, dat
` hij in alles, ook in het meest dagelijksche, ook in dat, wat hij reeds
jaren lang genoot, van God afhangt. Hij moet met nadruk gevoelen,
dat God de .»1lzegerzaaris.i En indien de tegenwoordige sehaarschheid
i. en duurte het hem herinnert, hem ootmoedig, oplettend, dankbaar
maakt, is dan het misgewas, hetwelk 'men eene ramp in Nederland
noemt, niet in menig opzigt eene zedelijke weldaad? Arme mensch!
hoe kortzigtig is uwe berekening! Gij berekent uw belang alleen
voor het oogenblik. Gij beschouwt alles uit een eenzijdig oogpunt.
De toekomst ligt voor u verborgen. Maar zoo ge alles wist, en het
verband der dingen in het geheel kondet overzien, gij zoudt welligt
danken en juichen om datgene, waarover nu murmureert. Neen!
de Eigenaar van hemel en aarde, de Heer van alle akkers en velden,
Hij, die regen en zonneschijn gebiedt, Hij, die den zomer en den winter
schept, Hij is niet eensklaps armer geworden. Zijne voorraadschuren
zijn niet geledigd, omdat er eenige honderd duizende mudden aard-
appelen gemist worden. Zijne hand is niet verkort. Hij opent onge-
kende bronnen, en de `menschelijke angstvalligheid en vreeze staan
schaamrood. En zelfs dan, als het zijn wil ware, schaarschheid en
duurte nog eenigen tijd te doen voortduren, dan drage ook dat de ster-
veling met wijze onderwerping en met kloeken moed. Dan overlegge
men met bedaarden zin, werke als één éénig man met onbezweken
vlijt, versnippere zijne kracht niet door onmin, onwil, kibbelarijen
en tegenstand, want: Eerzdmg: maa/H mag:.
` Maar tegen ééne zaak zij de welwillende rijke op zijne hoede, dat
men niet meene genoeg gedaan te hebben met, in den blinde, veel
geld in levensmiddelen weg te geven, de luiheid te voeden en aan
de eischen der onbeschaamdheid te voldoen. Men kan de tegenwoor-
dige ramp wel tot eene zeer groote ramp maken, door verkeerde voor-
stellingen, door overdreven maatregelen, door ongepaste vreeze. Niet
de aardappel moet over den mensch, te wiens gebruike hij bestemd
is, regeren; maar de mensch moet, onder diep gevoel zijner afhan-
kelijkheid van God, ook te dezen aanzien zijner waardig handelen, en
het schijnbaar of wezenlijk qkwade van de beste zijde aangrijpen en zoo
ver mogelijk in weldaad doen verkeeren! Indien arme menschen, door
.overdrevcne gezetheid omaardappelen te eten, vervoerd, door de be-