HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 788.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

5
‘ En dit is hetgeen aan den landbouw steeds ontbroken heeft t
en nog ontbreekt. Zeer zeker ontbreekt ook verlichting; maar
deze komt met de middelen om te verbeteren. Het oude adagio:
arme landbouwer, arme landbouw, is volkomen waar.
Iedere verbetering, iedere ontginning vordert voorschot, d. i.
jj kapitaal. De wilde, die eene hut zal bouwen, heeft kapitaal
I noodig: hout, dat hij gekapt heeft, werktuigen om het te bearbeiden,
levensmiddelen om zich te voeden gedurende den tijd, dat hij
werkzaam is. Dat alles is kapitaal, Zal men land in cultuur
brengen, aanzienlijke kapitalen, ettelijke malen de waarde van
_ den grond overtreffende, worden vereischt om dien te bewerken,
gelijk te maken, af te sluiten, te bezaaijen, te beplanten of tot
weiland aan te leggen, vee en veevoeder aan te koopen enz.
Hoe kapitaal arbeid en grond vruchtbaar maakt, kan Engeland
getuigen. Volgens een in 1833 plaats gehad hebbend onderzoek,
deden 1,055,982- arbeiders, 13,849,320 bunders bebouwende, aan
voortbrengselen eene waarde van ruimf 1,900,000,000 geboren
·worden, of ongeveer f 140 per bunder; terwijl in Ierland
1,131,715 arbeiders, 5,257,625 bunders bebouwende, slechts eene
waarde van ruim f 427,000,000 voortbragten, of ongeveerf 80
per bunder. ln Engeland deed dus de arbeid van één persoon
I den grond 4 21 5 malen meer voortbrengen dan in Ierland, of, i
dezelfde uitgestrektheid lands in Engeland door één man bebouwd
gaf twee, in Ierland door twee en een halfman bebouwd slechts één.
_ De oorzaken, die de kapitalen aan den landbouw doen ont-
trekken, zijne kapitalen aantasten, het ontstaan of den aanwas
daarvan in zijnen boezem tegengaan, moeten derhalve nadeelig
‘ ` op zijne ontwikkeling werken.
Dien invloed heeft het beschermend stelsel, d.i. het stelsel,
hetwelk door kunstmatige middelen, ten koste van het algemeen,
zekere industriëu in het leven roept en houdt, steeds uitgeoefend.
De regeringen, ziende, dat de Staten, waar handel en nijverheid
. bloeiden, rijk Werden, hebben getracht die in te voeren·en te
hegunstigen door prohibitiën, inkomende en differentiële regten;