HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 792.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

jv
4

dat men dus op bescherming aandringe, ga men eens na, of er
- geen hinderpalen aanwezig zijn, welke zijne uitbreiding in den
lj weg staan, of geene onevenredige lasten zijne ontwikkeling onder-
drukken.
j zouden vele van die beletselen kunnen opnoemen, zoo als:
het ontbreken eener voldoende veldpolicie, hetgeen oorzaak is,
5 dat geene eigendommen , dat geene nijverheid minder bescherming en
veiligheid geniet, dan de landbouw; het niet bestaan van eene be-
l hoorlijke wetgeving op de verdeeling van marker- en andere gemeène
O; gronden; de tienden, welke, door dat zij geheven worden van
j het bruto-product, in den regel te weeg brengen, dat alleen de ·
j tiendheiïer de vruchten eener door arbeid en kapitaal vermeerderde
l opbrengst plukt, en dat het onmogelijk is den grond met voordeel
te verbeteren, terwijl zij daarenboven de eigenaardige bestem-
ming van den grond veranderen en daardoor de voortbrenging
verminderen, en meer andere bezwaren. -­- Om het door te
loopen veld echter eenigzins te beperken, zullen wij ons bepalen.
bij eene korte beschouwing van den nadeeligen invloed en oneven-
j redigen druk, welke ons belastingstelsel op den toestand van den
lanbouw uitoefent. Om niet te _lang te worden, laten wij de, ten
behoeve der provincien en gemeenten, onder verschillende namen
en vormen geheven wordende belastingen onaangeroerd.
l De productie van alle takken van nijverheid hangt af van de
j hoeveelheid productieve kapitalen , waarover zij beschikken kunnen.
i Kapitaal maakt den arbeid productief, omdat bij het bezit daarvan ,
l minder arbeid meer voortbrengt. Produceert de maatschappij thans
I meer en goedkooper dan in vorige eeuwen, hetis,o1ndatzjj meer kapitaal
heeftgproduceertzij niet genoeg, zoodat duizenden geen behoorlijk werk ` l
hebben en gebrek lijden, het is, omdat zij geen kapitaal genoeg heeft.
l Zoo is het ook met den landbouw. Het is onmogelijk, dien
l zonder kapitaal te drijven. Zijn kapitaal bestaat in verbeteringen,
l die aan den grond aangebragt zijn, gebouwen, die er op geplaatst ·
zijn , huisraad, werktuigen, vee, zaad, levensmiddelen voor
l menschen en dieren, geld om de werklieden te betalen enz.