HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 664.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

i
In de tegenwoordige tijden, waarin het crediet in de verschil-
lende staten van Europa zoo deerlijk geschokt is, waarin zoo
algemeen geklaagd wordt over toenemende armoede en gebrek
W aan arbeid, wekt de landbouw, als eene voor den eigenaar
; winstgevende en hoogst zekere, en als eene voor de maatschappij
allernuttigste plaatsing van kapitalen, meer en meer eens ieders
i belangstelling. En te regt; want niet elk productief gebruik
j van kapitaal is, bij gelijke zekerheid en bij gelijke interessen,
" den Staat even voordeelig; omdat namelijk het kapitaal niet
J alleen zijne eigene inkomsten heeft, maar tevens voor de industrie E
E en den grond een middel is, om zich inkomsten te scheppen.
‘ Een kapitaal aan den vreemdeling geleend b. v. kan wel den
2 eigenaar hooge renten geven; doch het strekt niet om de voort- i
brengselen van de industrie en den grond te vermeerderen,
gelijk het zoude gedaan hebben, wanneer het binnenslands
gebruikt Ware,
De kapitalen , in den landbouw gebezigd, geven niet alleen
den eigenaar dier kapitalen rente; zij roepen te gelijk de produc-
j tieve kracht van den nationalen arbeid en van den nationalen
, grond te voorschijn. Zij doen te gelijk nijverheid en landbouw
; bloeijen, en voeden den arbeid.
.i Den landbouw op te beuren, uit te breiden en te verbeteren, `
is derhalve een der beste en zekerste middelen, om de natie
E nieuwe bronnen van welvaart te openen, handel en nijverheid te
i{ bevorderen, en duizenden werk te verschafïen. Iedereen begrijpt dit. [
« 1+
.« "'!é­­¤¤¢a..?.·,,.,,..,. ,_.,.__; 4.‘¤=`.“_;;_;; - ‘ _ ` ,i""°_'°'I' . "`q`I",`T"`,' "`,"" ,""`-:;' "' X " "`t`.,. /w`-Y"- Q