HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 653.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

«
V
ll«ux1lcls·­cw:¤ssen.
D E R D E D E E L. e
` Zhlcedg Afdëgllngu e 0 mgewassen Vl 111 «,i . er-
. l) l' . -- "° l‘ ·­­ ·-
l _ _ f kt _ z0mex‘kool­ en aveelzaad. -­ De chine-
, De leer der bfiarbmdmg?1 Wm- U; scl1e radijs. - De hutteutut. -­ De
` scïuke verbetering van E; gum l maauk0p.­­·De spinplanten.-De hen-
De b0uWg0l'EEdSCha1)PEn` _-l Gggcnl Hop- ·- ()nde1‘scl1eide11e andere ter aan-
2 "` De ml" Het welk te berm mg van telmg voorgeslagen spinplanten. ­- De
' den gr°Hd' "` Ontgmmng van Yvmlwte braudnetel. ­- De kaardedistel, wevers·
$"°HdeH”"B8vrljding€n’Omplantmgem kaarde -Deverfplante11 -De weede
l " OntwatEring' _ Omgmnmg der De wauw. -·De salHoe1‘s. -­De hop. ­-
veenen eu broekgronden. - De lrewate­ De cichoreil __ De komijn- ___De Wm
ring. - De graslmouw. ­- De h001bouw• kel ___ De anüs
. "' vveidcu en drifl·€u' Dc teelt der vocdcrgcxvassen.
V I E R D E D E E L. De aardappelen.-De mangelwortel.
Büfüs liëuufhggtuh - De raap. - De koolraap. -­ De sluit-
{ Inleiding Verschil tusschen voorb kool. - Paardenpeen. -- Pastmaken.
` l:ren·»·i¤g en fabrijcatie, waarop dit _ Ma1s'
Dl, P1 d. d t. Vocderlcruidcn.
hans" autaar 1°€ pm nc lc De roede klaver, spaansclxe klaver,
D° gm““s°°“°“' brabandsche klaver. - De witte klaver.
DB Oogst " De tarwä " Dc zo- ­­- De aardbezie­klavcr. ­-· De lucerne.
mertarwe. -1De spelt. - Het eenkoren. __ De haH€kamm€tjGs· __ De zwêcdschc
_ De brand m de tarW€' `-De r?ggB° `_ lucerne.-­ De hoppe·klaver.­­-De brem.
` De gmlsh _ De haven __ De glmlsh _ -­- Hooggroeijende grassoorten.
l Over den rijenbouw der graangewassen. %E§h2 Däusfügtlxïg
Dc Pculvx·uchtcu• nc vccgccjh
De erwt. ­-De linzen. -·De boouen. De rumlveehouding. ­- Het opfokken
De paardenboonen. - De wikken. ­­ van het rundvee. ­-Het vetmaken van
De övehveib. - Jllengioren. het rundvee. ­- De varkeuslokkerij. ­­
De teelt der öchalte gewassen. De schaapshouding. -· De paarden.
Verseheiden herdrukken in het Iloogduitseh en vertalingen in
de meeste levende talen van Europa getuigen de algemeene be-
: lanystellinv en duu1·zame bruikbaarheid van dit veclomvatteud Werk
V I U
l ­*­=¤=·¤=­­.­­
LE VE1l'S.IïESCHRIJVIl9 G
VAN
|` l»‘?àl;HBl=¤E€CHH'.EF HEAAJHHHEIL CHPHEBAESBE
V
’ DOOR
l WILIIELM KöR'1‘E.
l
3 Fil het Hoogduzllsch zzerlaald door
E. C. ENKLAA11.
24] ólzz<lz.f2.~.
1
F Eene wegens derzelvcr zedelijke strekking; in de 'l`ij<lsc·l1rïiLen
elgemeen uitvoerig en gunstig beredeneerde biographie van den I
1 beroemden Ilooggleeraar van .Tlö_g·ll.·z, die niet slechts als geleerde,
maar ook als mensch zulke heldere denkbeelden en von1·L1·ellelijLe ,
hoedaniglieden bezat, zal gewis aan allen, die degelijke llïlfllllll
op prijs stellen. welkom zijn.
1 ­ Y V