HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 758.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

1 , l
A By W. E. J. Txamm WILLINK te Zwolle, is uitgegeven; l
F GNONDBEGINSELEN VAN DEN WETENSGHAPPELIJKEN LANDBOUW,
moon A
rr. xo. vrmmmsn,
A bewerkt door E. C. Enklaar.
l Conimmzr ru 4 Diznrmv, wi: zamen nvnonmmm; num 1900 Branznnerx,
, 12 urrsxnmunn ’I‘Anm.L1m nu 10 Piwrmr f 17.00.
In de Neclerlemdscize Volksbode ll 2. (Julij 1849), leest
E men onder anderen:
»VVij wenschen vurig, dat het de Hooge Regering behagc,
dit werk aan te bevelen bij alle Gemeente-Besturen, te
platte lande. Het moest gevonden worden in elke boeren-
gemeente, om den edelen landbouw meer te doen worden ,
ä wat hij zijn kan en inderdaad is, een zegen der menschheid,
E een middel tot stuiting, ja tot wering der armoede. Zoo
doende zullen er nieuwe bronnen van Neêrlands volksbestaan
ontsloten worden en zal ’t heil der natie op duurzame grond-
vesten rusten."
De belangrijkheid van dit voor elken denkenden landbouwer
f onmisbare Werk, het meesterstuk van den zoo algemeen ber0em­
den, scherpzinuigen Hoogleeraar van Mögliaz, moge eenigermate
j hlüken uit de navolgende l1oofd­rubrieken van den Inhoud:
EERSTE DEEL. TWEEDE DEEL.
1 Oglïlläit Iäuufhällill. V erhoudingeu der lamlbouwstelsels
l Grundvcstiug. tot elkander. ­­ Over de verhouding,
Begrip van dan Wgtenschappclgjken in welke de kracht van deu grond,
_ landbouw. -­­ Grondvesting der weten- de °Pb*"°¤ä$t der °°äst°n en de “üPut*
schap. ­- Grondvesting van het bedrijf; üïïä mt Blkander staam
de Persoon, het Kapitaal, het Landgoed üsrhe lläuufhärulï.
j en deszelfs inbezitueming. ­-Het pach- AS'°¤°mi° "‘ ‘l° l°°" d°"` "°‘“““l“
t€n.­_D€ erfpacht. doelen., physispho cigcnschappcu,
· der beoordcelmg en wuarrlevmg
qlhmhz Bäuufhätulä. van d•=¤ e~¤¤d· ·
owmwmin, ol de haar du omlcrüugc De kiezelaarde. -­· Kleiaarde, aluin-
j verhoudingen dor inrigeing en van aarde. - De klei. ­- De kalkaarde.
i h°' l’°"“‘“' ""“ °°¤ b°ü¤‘üf· ­­ De gips. - De mergel. ­­- De bitter-
De arbeid in het alg°m°‘m‘ _ Arbeid of talkaarde. - Het ijzer. ­- De humus.
van het g°SPau' "' Het W"kv°lk' " ­Do turf.-Degrondsoorten,derzelver
A’b°i‘1s'b“`°k°“i”g' "" B"st“m` der eigenschappen, waarde en gebruik, voor
1audh“i5h°“‘uHg' " Landh“iSh°“d°1ijk° zoo verre zij uit de mengselverhcudingm
g b¤<+l·¤<·¤·li¤s­ -V·¤h¤¤dï¤s«l€rbeme=­ 4.. b..a..mia.s1a. van den bouwgrond _
ting, der voedering en van den vee- afhaugêm
5 stapel. -Het gescheiden bouw- en gras· mum B?¤¤fügm&·
laudstelsel. - Het afwisselend stel- Agricnuuur of icm, van dc mcbcrch
· . sel.-Het vereenigdbouw­ en grasland- ding van don grond.
stelsel; Holsteinsche en Mecklenburg- Eerste Afrleeling. ·
5 sche bouwerij. ­De vruehtwisseling.- De leer der bemesting. - Dellëatollkn
§!alvoederings·bouwerij. lijke meststoifen.
z
/ .