HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 727.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

rt K
22
i van nijverheid (men denke wederom aan de reederijen, assu-
‘ rantiën, suiker­raHinaderijen, welke laatste, wanneer zij die
inderdaad nog behoeven, kunstmatig zijn en niet hier te
huis behooren); terwijl men aan den anderen kant, eene
echt nationale en natuurlijke nijverheid, de veenderijen, door
het helïen van belastingen onderdrukt en doet kwijnen. -­­
De nadeelen van het opeenhoopen van groote menscl1enmassa’s
V in enkele groote steden, worden erkend, men wil de overbevolking
van daar naar het platte land loozen; maar de belastingen, die
den landbouw drukken en de talrijke industriën van het platte
land bij die der groote steden doen achterstaan en doen kwijnen,
A blijven onverminderd.
gelooven thans de reeks van ’s Rijks belastingen, voor
zoo verre zij voornamelijk met den landbouw in betrekking staan
en daarop het meest regtstreeks eenen nadeeligen invloed uit-
oefenen, doorloopen te hebben, en eindigen met de herinnering,
· dat wij ze hoofdzakelijk uit dat oogpunt beschouwd hebben,
ten einde haren onevenredigen en belemmerenden druk op dien
tak van nijverheid te doen opmerken. gelooven hierdoor
aangetoond te hebben, dat er, zonder tot meer of min kunst-
matige middelen toevlugt te nemen, nog veel in het belang van
den landbouw gedaan kan worden, namelijk: door eenvoudig de
hinderpalen, die zijne ontwikkeling tegengaan, uit den weg te ruimen.
Wanneer wij daarom op afschafling en vermindering van sommige
belastingen aandringen, het is, omdat wij die voor onbillijk en
onstaathuishoudkundig houden; het is, omdat Wij vermeenen, aan
den eenen kant, dat een tengevolge daarvan vermeerderd algemeen
welvaren, binnen weinige jaren ruime opbrengsten in de schatkist
I zal doen vloeijen, en aan den anderen kant, dat de daardoor
in den aanvang te ontstane tekorten, door minder nadeelig
werkende en minder de ontwikkeling der nationale kracht belem-
merende middelen kunnen gevonden worden. _
j -­­<»©==­­­
' i
,_____ ,_ ___‘__5_____ ,,,.,,., 7, .. __`________L___ i, , l"1" °f `