HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 760.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

2 t

D l
j 20
ä
jl Door de verveeningen dus te belemmeren en te beperken, ver- ï
hindert men tevens de uitbreiding van den landbouw in die streken.
En dit doet de turfaccijns in eene hooge mate, j
De wijze van helling daargelaten, is haar eerste gevolg, eene
verhooging van den prijs van den turf; hetgeen noodwendig de
consumtie en derhalve ook de productie of verveeningen doet
verminderen. De belasting bedraagt in de hooge veenen, het zegel ï
en de opcenten daaronder begrepen, van ongeveer 3· tot S; cent E
per ton; of de ton op de plaats der productie op 10 centen
" gesteld, van de minste soort 28 pCt. der waarde, waarbij men `
nog voegen kan den accüns van den te loorgaanden turf, waarvan I
slechts voor een gedeelte afschrijving verleend Wordt. ‘
Een ander gevolg is, dat de bovenste veenlagen, welke de betere r
specie, waarvan thans turf gemaakt wordt, bedekken, niet tot turf
gestoken worden kunnen, maar als eene onvruchtbare massa op i
de ondergronden blijven liggen en die aan den landbouw onttrek-
ken. De bovenste lagen namelijk geven eenen zeer ligten witten
turf van de allerslechtste soort, die het arbeidsloon naauwelijks
waard is; vermits deze dus den accijns niet dragen kan, worden
die bovenlagen thans niet verveend, maar in groote bonken op
den ondergrond nedergestort, die zij op die wijze tot eene el hoogte {
bedelven en tot de cultuur voor den landbouw ongeschikt maken. j
Dit is de groote hinderpaal voor de ontginning der afgeveende
gronden, Zonder de belasting zoude ook de bovenlaag tot turf f
gestoken, de beboeftige klasse eene goedkoope brandstof verschaft, t
en een vruchtbare bodem aan den landbouw geschonken worden.
Een derde onmiddelijk gevolg van het kwijnen der veenderijen
is nog, dat het ontstaan van kapitalen in die streken zelve verhinderd
I wordt, zonder welke toch elke landbouw onmogelijk is. De ver-
veening schept kapitalen, en een aanmerkelijk deel daarvan wordt
aan den landbouw gewijd. Men sla slechts de veenkoloniën in
Groningen, Drenthe en Overijssel gade.
{ Men dringt algemeen aan, op het openen en uitbreiden van j
' nieuwe bronnen van welvaart. Inderdaad, dit is het voorname E i
ä
l
t
t
ä
.) __;