HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 766.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

r 2
18 t l
i en verschillende soorten van belastingen, elk op zich zelve tot
` een gering bedrag, te heffen; -­ doch in allen gevalle, eene aan-
j zienlijke vermindering is om de bovengenoemde redenen volstrekt ·
j noodzakelijk. VVaarschijnlijk zoude zij b, v., op dehelft verminderd, r
l spoedig den ICISCUS nog dezelfde sommen opbrengen als thans; zeer
j zeker zouden de kapitalen der natie minder aangetast, hunne om-
1 zetting en vruchtdragend gebruik bëgunstigd, de landbouw en de _
lv nationale arbeid bevorderd worden, en ook daardoor de inkomsten
j der schatkist vermeerderen. 1
" Een derde element van ons belastingstelsel zijn de acczjnsen. J
Onder deze zijn er onderscheidene, die bij uitnemendheid den land- ï
bouw bezwaren. ' '
Hoe hetlgemaal eene belasting is, die den landman veel meer _
drukt dan den stedeling, door het tijdverlies, dat hare wijze van j
heding hem veroorzaakt, waardoor zü hem veel grooter nadeel Vi
berokkent, dan het gemis der verschuldigde som, ­ want tijd ;
is geld, ­-hoe zij buitendien den prijs van het koorn als beesten-
voeder verhoogt en ook op die wüze den landbouw belemmert:
dit is zoo bekend en zooveel is daarover geschreven, dat het ,
genoeg zal zijn dit herinnerd te hebben. voegen hier-
bij, dat ook de accijns zelve zoo gering niet is, als velen het (J
doen voorkomen. Zü bedraagt namelijk van de 100 pd. rogge, l
zegel en opeenten daaronder begrepen, fO.81; d i. wanneer de j
· r0ggef5.00 het xnud, en het roggenbrood zonder belasting 6 ct. het
Ned. pd. kost, ruim 16 pCt. van de waarde van het roggenmeel, en
ruim 10 pCt, van de waarde van het roggenbrood. Eene dergelijke
belasting op eerste levensbehoeften en grondstolfen is niet gering. 2
Het zout schijntin de landen, waar de landbouw op een hoogeren g
E trap van wetenschap staat dan bij ons, veel gebruikt te worden,
zoowel in bet veevoeder als tot bemesting of mestbereiding. Op
‘ te merken, dat deze grondstof bij ons belast is met een accijns i
van ruim 200 pCt., is voldoende om te doen zien, dat ook
A deze accijns den vooruitgang van onzen landbouw belemmert. Men J
I kan wel is waar vrijdom bekomen, doch deze mogelijkheid neemt ‘ . ‘
j .
l
lv r