HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 802.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

I
N
t , . I7
lasting, dan kan men veilig aannemen , dat zij van de meerdere l
verkoopwaarde, welke een stuk grond door cultuur verkregen
i · heeft, na verloop van eenigejaren, zonder dat er ééne vervreemding
geschied is, ongeveer è weggenomen hebben.
l Akten van eigendoms­overgang onder de levenden van ontgonnen
j woeste gronden worden wel gedurende 30 jaren na ontginning
tegen een zeer matig vast regt geregistreerd en overgeschreven; Q
maar zulks is alleen van toepassing op die gronden, welke door `
de wet in den engen zin des woords als woest beschouwd worden,
zoo als: heidevelden, zandvlakten, hooge veengronden, afgegraven
hooge veenen. Van alle andere slechte en weinig vruchtbare gron­
j den, wier waarde door bearbeiding en bebouwing dikwerf eenige
‘ malen verdubbeld is, moet het regt van registratie en overschrijving
i voldaan worden naar de waarde tijdens den eigendoms-overgang.
Van alle meerdere waarde door cultuur gegeven aan die gronden,
{ welke niet in die volstrekte beteekenis geheel woest kunnen genoemd "
’ worden, moet derhalve de volle belasting betaald worden; hetgeen
t hunne verkoopwaarde met het bedrag daarvan vermindert.
Een ander bezwaar is nog, dat den landbouwer het opnemen
` _ van geld tegen hypotheek beznoeijelijkt wordt, en dus noodwendig
jg, tevens de verbeteringen, welke daarmede aan zijnen grond
l zoude willen aanbrengen, tegengewerkt worden. Immers, behalve
het salaris van den notaris en den hypotheek­bewaarder en de
zegels, moet ruim 1%pCt. van het opgenomen geld in belasting Ai
betalen. En dit is veel voor iemand, die begint met geld ter leen
te nemen, en daarvan nog geene de minste vruchten genoten heeft.
Het is ook al weder eene belasting op het kapitaal.
Schoon de billijkheid en de staathuishoixdkunde de afschalling
° dezer voor den landbouw nadeelige belasting zeer wenschelijk maken ,
· bestaat daarop bij de groote behoeften der schatkist voor als nog
` weinig vooruitzigt; buitendien heeft zij de goede hoedanigheid
V van met gemak betaald te worden, en wanneer een volk het g
i ‘ ongeluk heeft vele belastingen te moeten dragen, heeft men slechts
f · keus van inconveniënten, en is het misschien het best, vele
{ »
j T