HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 765.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

`I F
j 16 ­ j
_i De meerdere waarde, die de grond door ontginning en verbetering
jl _ erlangt, is de vertegenwoordiger van arbeid; wordt ingeval van
vervreemding een deel dier n1eerdere_waarde ten behoeve van den l ·
j Staat onteigend, dan wordt de arbeid belast en ontmoedigd, de i
j ontginning en landverbetering tegengewerkt. j
ll Deze belasting belet nog daarenboven de circulatie der eigendommen
l en hun vruchtdragend gebruik. - Het belang van de maatschappij
_ vordert, dat de eigendommen gaan, waar zg gaan willen, omdat
zij daar het meest opbrengen. Waarom verkoopt deze zijn land?
Het is, omdat hij elders eene voordeeliger plaatsing zijner fondsen
. ziet. Waarom koopt een ander hetzelfde land? Het is, omdat
zijne fondsen renteloos liggen, hem niet genoeg opbrengen, of j
omdat hij het land voor verbetering vatbaar houdt. De ruiling =
l vermeerdert het algemeen inkomen , dewijl zij het inkomen der W
l beide ruilende partijen vermeerdert. Wordt zij door de belasting
j op den overgang belet, dan verhindert deze de vermeerdering {
" van het nationaal inkomen en de ontwikkeling van den landbouw 5
1 in het bijzonder. De kapitalen worden belet naar den landbouw «
l te vloeijen; de kapitalist wordt afgeschrikt zijne fondsen in land l
te beleggen, omdat, onverschillig of zijne speculatie al dan niet ‘
voordeelig uitvalle, hij in allen gevalle 6 il 7 pCt. aan het Rijk ng
V betalen moet, of ongeveer gg van zijn kapitaal kwijt is. koopt
j een stuk grond voor f 1000, bouwt er een huis op, verbetert
liet, en brengt het op eene waarde vanf 10,000. Nu heeft hij Q
zijn kapitaal noodig, of wil het om andere redenen uit züne
speculatie nemen en zijn land verkoopen; zoo moet hij van de l
gebeelef 10,000 de belasting betalen, en verliest ruim f626; -
aangenomen nog, dat bij zijn eigendom niet in het openbaar door
notariële tusschenkomst verkoopt, want dan verliest hij gewoonlijk i
12 a 15 pCt. van zijn kapitaal, ol` meer dan het dubbel, ls het ·
dan te verwonderen, dat iemand huiverig is land te koopen, en `
liever zijn geld in dagelijks te realiseren en hooge rente gevende V
jj ellecten belegt? ' . ­
ll Voegt men de registratie- en hypotheekrcgten bij de grondbe­ jl ·

i
lj ï
t