HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 783.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

t
l
­ is j
of het een kapitaal- of inkomst­belasting is, hangt af van-de wijze l
van hefling. Zoo is, gelijk wij zagen, de grondbelasting eene op
het kapitaal, schoon zij heet geheven te worden van het inkomen. i
i Vraagt de schatkist den eenen een deel van zijn kapitaal,
laat daardoor den anderen een grooter deel zijner inkomsten be- i
g houden. Het onbillijke daargelaten, de gevolgen voor den nationalen
rijkdom en voor den aanwas der kapitalen, zijn niet dezelfde. ­­-
Iedereen houdt gaarne, wat hij heeft, wenscht op denzelfden voet T
voort te leven, als hij dat gewoon is, regelt in het algemeen zijne
uitgaven naar zijne inkomsten, en tast niet dan in hoogen nood
zijn kapitaal aan. Verslindt de belasting een gedeelte van zijn ,
E revenu, hij beperkt zijne uitgaven. Het kapitaal blijft. Neemt
de belasting daarentegen in eens en voor eenmaal een gedeelte
van zijn kapitaal weg, hij beschouwt dat als een feit, en leeft,
alsof hij dat gedeelte nooit bezeten had; vooral, indien hij die
vermindering van zijn kapitaal niet bemerkt, gelijk bü deze be- <”
lasting. Die zijn land tegen geld ruilt, bemerkt als het vvare
i niet, dat hij ongeveer T'? in kapitaal armer wordt; dewijl hij
dat {G niet in handen krijgt, maar hetzelve, ofschoon hij het inderdaad ·
- betaalt, feitelijk door den kooper aan den ontvanger voldaan i
_ Wordt. Moet iemand ’sjaarsf 5 betalen, hg wordt aangespoord
li dat verlies door vlijt en spaarzaamheid te herstellen; moet hij t
voor eenmaal f 100 betalen, de prikkel is minder, en hü wordt ‘
i ontmoedigd. De prikkel tot spaarzaantlieid is nog geringer, wanneer E
V hij die f 100, zoo als hier, nooit bezeten, en slechts indirect,
door het ontvangen eener kleinere koopsom betaald heeft.
j De registratie- en hypotbeekregten zijn verder eene ongelijkmatige
belastingop den arbeid. ­- Men spreekt in deze dagen veel van .
vrijheid van den arbeid, van regt op den arbeid, en wat dies
Z meer Wij voor ons, kunnen die vrijheid, dat regt niet
` anders begrijpen, dan dat iedereen de vrijheid en het regt moet
hebben, de producten züner nijverheid tegen andere te ruilen. J
~ Deze vrijheid en dit regt worden ­ beperkt, indien de Staat een
deel van deze producten opeiseht, bij het doen der·1‘uiling.` l
; ja