HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 741.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

jj E4
tl waarde van zijn eigendom vermindert en hem bij wederverkoop
jj van den prijs afgetrokken wordt.
Zij is onbillijk, omdat zij alleen ·betaald wordt door hem, die
` zjjne kapitalen in vaste goederen plaatst; terwjjl hjj, die zijne t
kapitalen in effecten, hypotheken of anderzins belegt, niet gedwongen
wordt een deel dier kapitalen aan de schatkist af te staan. ·-
Zjj bezwaart de mingegoede klassen der maatschappij veel meer
dan de vermogende. De ongelukkige landman, die door schulden
_ gedwongen wordt zijn vaderljjk erf te verkoopen, de kinderen
j van den boer, die zich genoodzaakt zien hun ouderlijk goed te
j vervreemden, ten einde tot eene scheiding en deeling te geraken, j
moeten, de eerste van 6 pCt. tot 10 pCt. van zijn vermogen, E
j de laatste ruim 6 pCt. aan de schatkist betalen. De rjjke, die .
f niet behoeft te verkoopen, en zijne erfgenamen eene ruime in
natura te verdeelen erf`enis nalaat, bljjft vrij. Op deze wijze
ontaarden de registratie- en hypotheekregten, dikwerf in eene
belasting op het ongeluk en op de successie.
j Deze belasting vermindert bij iederen eigendomsovergang de .
lj kapitalen der natie, en vermindert daardoor de middelen van
j productie. ­­ Iedere belasting benadeelt de kapitalen, omdat de ‘
waarden, die zjj den ingezetenen ontneemt, door hen gedeeltelijk Y
i opgespaard zjjn zouden en bjj hunne productieve kapitalen gevoegd;
jj maar zij doet dat ini het bijzonder en meer regtstreeks, wanneer
' de ingezetenen, om haar te voldoen, een gedeelte hunner reeds
j aan de productie gewijde kapitalen opbrengen moeten. Van dien ,
aard zjjn de registratie- en hypotheekregten. Zij gelijken naar de ij
j tienden, die geheven zouden worden van het zaad, dat in den
akker geworpen wordt, in plaats van van de vruchten.
beweren niet, dat elke belasting waarvan het kapitaal de
tf maatstaf is, of die van het kapitaal geheven wordt, eene belasting
is op het kapitaal of aan het kapitaal ontnomen wordt; noch ‘ i
jj omgekeerd. Dit is eene dwaling, die door zeer velen begaan
Wordt. Eene belasting b. v. van 1 pCt. op het kapitaal, staat ‘
geljjk met 20 pCt. van het revenu, de rente op 5 pCt. gerekend;

l
j'f

jg
in
lll Y K