HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 753.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

13 i
gedaan en mijn geld voordeelig belegd. Komt nu echter de l
Staat tusschenbeiden en neemt mij 15 pCt. van dat revenu af',
dan maak ik slechts 3.*; pCt, en heb eene slechte speculatie
gedaan. Alle gronden derhalve, welke 4 pCt. der daaraan bestede
’ kapitalen en dus eene goede rente geven zouden, worden door
L de grondbelasting, welke die rente tot 3ê-pCt.terugbrengt, voor
jl eene winstgevende ontginning ongeschikt gemaakt. Het gevolg
l is, dat men zijne kapitalen aan den landbouw onthoudt, om die r
Q elders voordeeliger te plaatsen.
· ­ Hiermede geloove11 wij genoeg gezegd te hebben om te doen _
opmerken, dat het belang van den landbouw en de regtvaardig­
i heid vorderen, dat de grondbelasting niet verhoogd worde, in
· evenredigheid van de meerdere aan den grond gegevene waarde,
E maar onherroepelijk vast sta en_ als het ware eene grondrente blijve. l
Welligt Ware het goed ook in dezen het voorbeeld van Engeland .
t te volgen, ­- waar de landtaxe, zooalsrzij daar genoemd wordt,
E thans niet hooger is dan in het laatst der vorige eeuw, ­ en de
l grondlasten af`koopbaar te stellen, zoodat de eigenaar land ·
vrijkoopen kan. De eigenaar wordt daardoor gewaarborgd tegen '
eene de verbetering van zijnen landbouw benadeelendelverhooging;
g ij de Staat wordt ontslagen van de kosten van schatting, omslag '
_ en hefling der grondbelasting, en in de gelegenheid gesteld, de
staatsschuld met de tot aflossing betaalde sommen, te verminderen.
' In Engeland heeft deze aflossing zeer veel bijval gevonden. g ,
gaan thans over, tot de korte beschouwing van eenige
E andere belastingen.
? Veel meer dan de directe belastingen, drukken de registratie- i
en hypot/tee/cregten op den landbouw. Zij bedragen namelijk C
. 6 a 7 pCt. van de akten van eigendorns-overgang, behalve de
zegels en het salaris van den hypotheek­bewaarder.
Deze belasting is onbillijk, zij wordt geheven van de kapitalen ,
en van den arbeid, belet het vruchtdragend gebruik der kapitalen, l
en belemmert de ontwikkeling van den landbouw. De verkooper
draagt haar; doch ook de kooper op zijne beurt, omdat zij de
l 1