HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 747.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

lj
jj!
­ A 12 '
wel niet zwaar, omdat veel vrijgesteld is; doch het eene komt
l bij het andere.
‘ Zoo kan men hierbij nog voegen de personele belasting; want
j ook deze, al moge de pachter haar aan den ontvanger uittellen,
1 wordt door den grondeigenaar gedragen. Zij drukt den grond »
jj ` en vermindert zijne waarde. De pachter betaalt in_ het algemeen iq
zooveel minder pacht als deze belasting hem kost. Haar grond- ‘
slag, dat iedereen gewoonlijk verteert, naarmate hij inkomen heeft,
i' en dat dus eene belasting, evenredig aan zijne leefwijze, vermoed j
kan worden, insgelijks evenredig aan zijne inkomsten te zijn, . _
faalt hier; dewijl gebouwen hier geene zaken van weelde, 1naar
` werktuigen van verbetering en ontginning zijn. De personele
jj belasting is derhalve al wederom eene oorzaak, die den grond ­
E bezwaart en dus de uitbreiding van den landbouw tegengaat. ­·
l Ook in de steden en dorpen drukt zij even als de grondbelasting i
j op de huizen en vermindert hunne waarde; doch beide belastingen
bezwaren daar de stichters van nieuwe woningen oneindig minder, T
j omdat zij daar de huren doen stijgen, vermits woonhuizen als j
jj, het ware fabricaten zijn en hooge huurprijzen de productie er
j van beperken. De ondernemers bouwen. er minder en de huren
i worden hooger. Zij zijn ‘vrij al dan niet huizen op te rigten. j jj
t Op· het land is dit niet het geval; men wordt er daar dikwerf j
jlj , toe gedwongen, zal men zijne eigendommen verbeteren of ont- A
nl ginnen. ‘
jj Het aangevoerde toont onzes inziens duidelijk aan, dat de ver-
i hooging van grondbelasting, ter zake van de vermeerderde waarde
il der percelen, de ontginningen onderdrukt, en in vele gevallen- ë
lj althans met voordeel, onmogelijk maakt. Een voorbeeld kan dit
ii nog oplielderen. Ik steek in een onvruchtbaar stuk land achter- A
je eenvolgend een zeker kapitaal, ten einde het in staat van cultuur
j_ te brengen. Produceert dat land na verloop van eenige jaren,
kosten van bebouwing, onderhoud enz. afgetrokken, eene waarde
l_ van 4 pCt. van het aangewende kapitaal, en is de gemiddelde
rente der kapitalen 4 pCt., dan heb ik eene nuttige onderneming

r
t
lt ,_ A lj _,