HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 740.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

I l 1
kapitalen op, en moeten nog daarenboven van die rente de
, belasting betalen? Bestond deze niet, zij zouden behoorlijke ‘
rente geven; nu doen zij het niet. Intusschen de eerste voor-
" waarde voor de uitbreiding van den landbouw is, dat zij met
Winst kunne geschieden.
Ja! men geniet wegens het stichten van woningen, die men
noodig heeft om het land behoorlijk te doen bebouwen, 8 jaren,
lt! wegens ontginningen, 20 jaren vrijdom van verhoogden aanslag:
dit verzacht de belasting, doch neemt hare verkeerde uitwer­ I
l . king niet weg. Het blijft harden ontmoedigend voor den
I landman, die met inspanning van alle krachten een stukje land
` bij zijn erf aangewonnen heeft, of in het midden eener onvrucI1t­
tl bare heide een schraal plaatsje aangelegd heeft, dat hem een nog l
schraler bestaan oplevert; hem na verloop van eenigejaren 15 pCt.van
rl het belastbaar inkomen of ruim van zijn duur gekocht eigendom
af te vorderen. Het blijft den kapitalist afschrikken zijne kapitalen
te besteden tot vruchtbaarmaking van den grond, wanneer hij I
l weet na 20, 30, 40 jaren 15 pCt. van de revenuën ofgvan het
i kapitaal te moeten afstaan. .
Wil men landbouw drijven, dan heeft men natuurlijk gebouwen
noodig, ten einde daarin de pachters en arbeiders te laten wonen.
W Die gebouwen zijn noodzakelijke middelen van exploitatierzij
zijn niets anders dan werktuigen van productie. En desniettemin ·`
· moet ook daarvan de belasting betaald worden. ­- Ik koop een l
‘ stuk land, en wil daar een boerenerf van maken. Ik moet beginnen _!
met er een huis op te zetten. Is het nu niet onstaathuishoud­­ I
E kundig, nadeelig voor de verbetering van den landbouw, dat ik
niet alleen een deel der vermeerderde waarde van mijn land,
maar nog daarenboven een deel van het huis, dat ik gebouwd
heb, om die producten voort te brengen, verliezen moet? Alsof [
dat huis, dat werktuig op zich zelf een belastbaar inkomen had! *
Watlzoude de handel zeggen, indien eene grondbelasting op zijne
werktuigen, de schepen, gelegd werd! De belasting, die van de
gebouwde eigendommen op het platte land geheven wordt, is
` _ . ly!