HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 775.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

4
i 10 `
r· hebben. Alleen de nog levende toenmalige eigenaren·, alsmede
in hunne erfgenamen, zouden eenige aanspraak op vermindering .
kunnen maken.
Staat de grondbelasting, gelijk die thans betaald wordt, de H
ontwikkeling van den landbouw niet in den weg, geheel anders
is het met elke verhooging of verhoogden aanslag. Vermeerdering
j der grondbelasting is invoering eener nieuwe ten bedrage van
5, hetgeen, waarmede zij vermeerderd wordt. li
Behalve dat iedere verhooging eene belasting op het kapitaal,
en als eenzijdige helling van eene bijzondere klasse van personen, j .
de eigenaren van vaste goederen, onregtvaardig is, belemmert zij i
de uitbreiding van den landbouw. In zoo verre werkt de tegen-
Woordige wetgeving, welke, als of de grondbelasting eene belas­ nl
E ting op het inkomen ware, haar in evenredigheid van de ver-
‘ meerderde opbrengst verhoogt, nadeelig. Volgens deze namelijk, ij
· worden de gronden, welke ontgonnen en verbeterd zijn, alsmede
l de daarop geplaatste gebouwen, na verloop van eenige jaren
. A opgenomen en geschat, en voor de belastbare opbrengst aangesla­ l
ju gen. Dit is, andere beschouwingen daargelaten, onstaathuishoud­
i kundig.
l De belasting, welke van hem, die door vli_jt en kapitaal dorre
A heidevelden in vruchtbare akkers en welige weilanden herschapen W
jl! heeft, in den vorm een gedeelte zijner inkomsten, in de daad
li een gedeelte van zijn wettig eigendom opeischt, schrikt kapitaal ·
` en vlijt af`, en gaat de ontginning tegen. - Zij maakt die onm0­ ‘
gelijk, wanneer zij gelijk staat met de zuivere opbrengst der
ontgonnen landen, d.i. daarvan afgetrokken de renten der kapitalen, E
j die zij achtereeuvolgend gekost hebben; b, v. iemand neemtf 1000
op, en brengt daarmede een stuk land in cultuur; indien bij nu
` van dief 1000 5 pCt. off 50 rente geven moet, en hetgeen het
EV perceel meer opbrengt dan die f 50 in de grondbelasting betalen,
jl dan werkt hij zonder voordeel of eigenlijk met nadeel, omdat hij
1 dan niet de minste belooning voor zijnen arbeid geniet. - En
ljl hoevele nieuwe gronden brengen niet meer dan de rente hunner
ll . i
l .
lb. { g x r rg