HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 725.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

i
l` E '
l 8
nt ` alles zijn, dat de landbouw eene bijkomende zaak is, en dat .
zijne belangen bij die der eerste in geene aanmerking komen en
geheel achterstaan moeten. D
jl hopen derhalve in het belang van den landbouw en van
` het algemeen, dat het stelsel van bescherming en begunstiging
langzamerhand, met inachtneming echter van de bestaande takken
­ van nijverheid, meer en meer voor dat van vrijen handelen vrüen j
arbeid plaats maken zal. Sommige industriën moge het tegen- D
j Woordige voordeelig zijn , den landbouw stellig niet.
l Thans iets over de belastingen, die meer regtstreeks en in het
oogloopend den landbouw drukken. ­ ,
f Van de directe belastingen wordt veel geklaagd over de hooge i
{' gnondbelasting. En in de daad, eene heffing van 15 pCt. van
j het belastbaar inkomen; waarop men haar, de provinciale en ‘
i gemeente opcenten daaronder niet begrepen, veilig gemiddeld in
de verschillende provinciën stellen kan (1), schijnt drukkend. -­­ ‘
Indien wij ons niet zeer bedriegen, bedraagt zij in Engeland slechts
j 1 E1 2 pCt. van het inkomen. Welk verschil! -­ Die klagten zijn
j €Cllt€I‘ gI‘00t€I]Cl€€lS OI]g€g[`Ol'ld, VOOP ZOO V€I`l`€ zij (16 thans g€hCVCI]
p wordende grondlasten betreff`en; daarentegen gegrond, voor zoo Q
f verre iedere verhooging, hetzij wegens landverbetering, hetzij
j . anderzins, betreffen. j
jl Voert de Staat eene grondbelasting in, vraagt hij b. v. 20 pCt.
van het revenu des landeigenaars, of legt hü hem de verpligting l '
f op jaarlijks eene zekere som te betalen, dan komt zulks op hetzelfde ;
neder, als of de Staat den landeigenaar è van zijn eigendom, of een l
ji zoodanig gedeelte als met de gekapitaliseerde belasting overeenkomt,
afneemt. De Staat wordt als het ware mede­eigenaar van den grond,
en eigenaar eener tiende of eener grondrente.
Deze belasting wordt dus alleen' gedragen door de, tijdens ­ 1
DHTC ll]VO€I`lI]g, 33l'lW€ZlgG €lgCH3I`€I] VHD VHSIG gOECl€I`€l1, welke
zich een deel van hun eigendom zien ontnemen. De latere ’
li ..;..i_ _
jl (1) cr. wat 24 Aprn 1843 (stu. 1v¤. 14).l
3 1
lr s`
< » 2
l
lj