HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 790.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

7
. geene bescherming tegen vreemde mededinging genieten, en omdat l
deze gedeeltelijk uitgevoe­rd worden, Het noodzaakt den landbouwer
zijne voorwerpen' van consumtie duurder te betalen, Hetgeen hij
daarvoor meer uitgeeft, kan hij niet in zijne nijverheid steken of
· opsparen; ­- en zoo belet het prohibitief stelsel: het ontstaan `
ej van kapitalen in den boezem van den landbouw zelven. '
`Het buitenland ons zijne producten toevoerende, ruilt die tegen
binnenlandsche. De producten, die wij uitvoeren, worden met
i vreemde betaald. Uitvoer zonder invoer is volstrekt onmogelijk.
In dezelfde mate, ­dat men den invoer beperkt, beperkt men dus
den uitvoer. De binnenlandsche voortbrengselen, welke bij vrij-
heid van handel tegen de buitenlandsche zouden verrnild worden,
" worden minder gevraagd, minder geproduceerd en slechter betaald.
De producten van den landbouw deelen in dit lot, hetzij dat zij '
in natura, hetzij dat zij vooraf in voorwerpen van nijverheid
veranderd, zouden uitgevoerd worden. Ook hierdoor werkt derhalve
het stelsel van bescherming nadeelig, namelijk: door de productie
van den landbouw te verminderen en te ontmoedigen, in de maat
van hetgeen hij zoude hebben moeten produceren , om de producten
­ en industrieële diensten te betalen, die wij onder het stelsel van
j vrijheid buitenslands gevraagd zouden hebben.
E Dit zal genoeg zijn om den, voor den landbouw in drieërlei opzigt l
’ noodlottigen invloed van prohibitie en beschermingtedoenopmerkeu. ` l
. Het is zoo; ons tegenwoordig stelsel is, vooral in vergelijking .
_ - met dat van andere Staten, vrijgevig; dit neemt echter niet
weg, dat handel en onderscheidene takken van industrie nog ten
H nadeele van den landbouw en van het algemeen op verschillende
` _ ` wijze begunstigd, en door middel van monopolie en bescherming
in het leven gehouden worden. Het is zoo; de kapitalen beginnen
eenigzins meer naar den landbouw te vloeijen; doch dit neemt niet
j weg, dat de gevolgen van het oude, gedeeltelijk nog bestaande
l stelsel, zich nog in de uitsluitende rigting der kapitalen doen
gevoelen, en dat het een bij velen heerschend, ook in de wetgeving
doorstralend denkbeeld is, dat handel en industrie voor ons land l
i
.- , ~lr;.__ . l . A;