HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 761.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

l
h 6
jj door het verleenen van premiën van uitvoer, en door het hebben l
van koloniën, en door deze en het moederland wederkeerig te
lj verpligten, elkanders producten te consumeren. Handel en nijver-
ll heid beschouwde men, zooal niet als de eenige, althans als de
hoofdbronnen van nationale welvaart; die te begunstigen, was
het streven der regeringen; en dat doel trachtten zij door de ej
y genoemde middelen, door uitsluiting en beperking der vreemde
concurrentie te bereiken. Zoo ontstond het prohibitief stelsel,
en geraakte de landbouw op den achtergrond. `
Q Een eerste gevolg van dit stelsel is, dat de productieve kapitalen,
j` in de beschermde industriën gestoken , aan den landbouw zijne
l voorschotten onttrokken worden. Die industriën toch moeten door
kapitalen gevoed worden; en, daar deze kapitalen niet uit den ‘
hemel vallen, worden zij noodwendig aan den landbouw en andere
` takken van nijverheid onthouden. Bestonden die industriën niet,
of in eene mindere mate, hare kapitalen zouden althans gedeeltelijk
aan de ontwikkeling van den landbouw gewijd, zijn. Zij vermeer-
r deren dus den nationalen arbeid niet; maar geven dien eene
gedwongen rigting, zij verplaatsen hem van het land naar de
steden. ­- Om dezelfde redenen, werken ook de Staatscbulden .
l nadeelig op de uitbreiding van den landbouw; vermits zij de ,
r ingezetenen eene gemakkelijke plaatsing hunner kapitalen aan- l
l bieden, en daardoor, aan den eenen kant deze aan de productie i
l onttrekken, aan den anderen kant de renten doen stijgen:
jv hetgeen beide een kwaad is.
lï Eene andere wijze, waarop het beschermend stelsel den landbouw l
ll schaadt, is, dat het door het weren van vreemde mededinging E
l de binnenlandscbe producten, gelijk aan de buitenlandsche, ‘ `
i A duurder maakt; alsmede, dat bet, door monopoliën en het heffen
van differentieële regten, de reederijen hoogere vrachten doet I
l genieten dan bij vrije concurrentie zouden genieten, en ook W
l daardoor den prijs der uit het buitenland aangevoerde producten
t doet stijgen. Het verhoogt den prijs van schier alle producten, Q
j` alleen die van den landbouw niet, en omdat deze nagenoeg
I i
· i
`