HomeConcept-reglement of algemeene denkbeelden omtrent het oprigten van commissiën van voorziening, welke ten doel hebben om in de bPagina 9

JPEG (Deze pagina), 671.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 12.19 MB

, .
9
Aar. 3lt.
De overige leden zullen in eene daartoe op te roepen
Vergadering van alle de min of meer gegoede inge·
zetenen der gemeente uit hun midden verkozen wor-
den; door Welke verkiezing deze ingezetenen met
de daad verklaren, dat zij het bestaan van deze‘
Commissie niet slechts goedkeuren, maar ook tevens
zich verbinden om haar in het bereiken van hare
bedoelingen en het vervullen van hare werkzaamhe­
den, zoo veel als hun mogelijk zijn zal, te helpen en
« te ondersteunen.
Aar. 35.
Uit deze leden alzoo door de ingezetenen der ge·
meente verkozen, zal Wederom door de Commissie
zelf één hunner worden benoemd , tot Vice­President ,
om den Voorzitter bij eventuelen afwezigheid of ver-
hindering te vervangen, en diens Werkzaamheden
Waar te nemen.
Aar. 35.
Ook zal er uit de leden der Commissie één hunner
worden verkozen tot Boekhouder, indien namelijk
een daartoe geschikt en bekwaam persoon onder hen
wordt gevonden; indien echter niet, zoo zal de
voorzitter het regt hebben iemand welken hij daar-
toe bekwaam zal achten, voor deze betrekking voer
Y te dragen.
Aar. 3*.7.
l Buiten en behalven de Werkzaamheden, vvelke
voor dezen boekhouder zullen voortvloeijen uit de
betrekking Waarin hij is geplaatst, tot de Hoofd-
Commissie en derzelver algemeenen Boekhouder , zoo
zal hij voorts in het bijzonder zorgvuldig aanteeke­
ning houden van alle ontvangsten en uitgaven , zoo
j wel van geldspeoien als van levensmiddelen, welke
hij de Sub­Commissie zullen plaats hebben; zoo dat
x hij ten allen tijde rekening en verantwoording kun­
` ne doen, aan de leden der Commissie, die daarom
. ook het regt zullen hebben, om van deze aantee­
’ keningen des Boekhouders ten allen tijde inzage te
nemen. Voorts zal hij zorg dragen, dat bij hem eene