HomeConcept-reglement of algemeene denkbeelden omtrent het oprigten van commissiën van voorziening, welke ten doel hebben om in de bPagina 8

JPEG (Deze pagina), 679.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 12.19 MB


il 8
levenmiddelen van den Magazijnmeester, naar de
Boekhouders en onderscheiden Sub·Commissiën, zul-
len door de Hoofd­Commissie de noodige maatrege»
len worden beraamd.
Ama 29.
Er zal des gevorderd eene bijzondere Intructie wor-
den opgemaakt en voor den Algemeenen Boekhouder
en voor den Magazijnmeester.
VAN DE SUB-COMMISSIE EN HARE WERK-
ZAAMHEDEN. .
l ART. 30.
Indien eene burgerlijken gemeente uit meer dan
ééne kerkelijke gemeente is te zamengesteld, zal
in elke dier kerkelijke gemeenten eene bijzondere
Commissie worden opgerigt welke den naam zal
dragen van
SUB-COMMISSIE VAN VOORZIENING.
Antr. 31.
Deze Sub·Commissiën staan in onmiddelijk be-
trekking met de Hoofd­Commissie, zoo als zulks bo-
ven is aangewezen , doch handelen voor het overige
in hare eigenen en bijzonderen werkkring volkomen
zelfstandig en onafhankelijk.
N ‘ Aer. 32.
Deze Sub­Commissie zal bestaan uit 8 leden of des T
A verkiezende meer of minder naar gelang van plaat-
selijke omstandigheden. Alle deze leden zullen zijn
de notabelste ingezetenen , terwijl aan het hoofd van
zoodanige Commissie staan zal, de Predikant der
Hervormde Gemeente om als voorzitter derzelver
werkzaamheden te leiden en te besturen.
Aar. 33.
Buiten en behalven den Predikant zullen in {deze
Commissie zitting hebben één der onderlingen en de
tijdelijke regerende Diaken, op dat de handelingen *
der Commissie steeds in overstemming gehouden wor- V
den met die van het armbestuur en alzoo beider
werkzaamheden door Wederkeerige ondersteuning j
‘j zoo veel mogelijk doel mogen treffen en ten _meesten
nutte worden geregeld. .