HomeConcept-reglement of algemeene denkbeelden omtrent het oprigten van commissiën van voorziening, welke ten doel hebben om in de bPagina 7

JPEG (Deze pagina), 675.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 12.19 MB

i 7
l bewaren en alleveren van de levensmiddelen, door de
Hoofd-Commissie aangekocht.
Anr. 22.
De Magazijnmeester zal zoodanige levensmiddelen
afleveren aan den Boekhouder der Sub­Commissien
op vertoon en tegen overgifte van Schuldbekentenis­
sen in Art. 18 genoemd.
’ Aar. 23.
De Magazijnmeester ontvangt voor het overige geen
geld , maar wanneer de Boekhouders der Sub­Commis•
sien geene schuldbekentenissen van de Hoofd­Commissie
4 meer bezitten, en zij verlangen zich op nieuw van
j levensmiddelen te voorzien, zullen zij zich tot dat
einde met gereed geld, bij den Algemeenen Boek-
houder moeten vervoegen, die hun daarvoor Bons
zal afgeven op den Magazijnmeester.
. " Am. 24.
_ Al deze Bons en Schuldbekentenissen, zullen door
den Magazijnmeester zorgvuldig worden bewaard,
en in elke maandelijksche vergadering der Hoofd-
Commissie ter tafel gebragt,
t Antr. 25.
Ook zal de Magazijnmeester van zulke inkomende
Bons en Schuldbekentenissen alsmede van de afleve-
ï ringen in levensmiddelen door hem gedaan naauwkeu·
j rige aanteekening houden, en deze aanteekeningen
insgelijks in elke maandelijksohe vergadering ter tafel
brengen, om met die van den algemeenen Boekhou-
der betreffende deze zaken te worden vergeleken.
Am?. 26.
_ De Magazijnmeester zal zijne woonplaats hebben ,
‘ waar ook het Hoofd der burgerlijke Gemeente woont:
l Am. 27.
j In Gemeenten waar geene Hoofd Commissie be-
B staat, zal de Boekhouder tevens Magazijnmeester
zijn, tenzij men daarvoorliever eenen anderen mogt
willen verkiezen,
Aar. 28-
Tot liet zoo veel mogelijk kosteloos vervoeren der
//t__?