HomeConcept-reglement of algemeene denkbeelden omtrent het oprigten van commissiën van voorziening, welke ten doel hebben om in de bPagina 6

JPEG (Deze pagina), 685.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 12.19 MB

tïï«#f ‘*a’ l
l <
i e l
dan ook de Algemeene Boekhouder zoo vele afzona l
derlijke boeken of lijsten van Controle zal aanleggen
als er Sub-Commissien bestaan onder liet ressort der
Hoofd.­Commissie , waarvan lid is.
j, Ama 17.
Ook zal de Algemeene Boekhouder naauwkeurige
aanteekening doen van de bij hem inkomende gelden
van wege de Sub­Commissien, en van de sommen
die bij hem uitgaan tot het aankoopen van levens-
middelen,
l Aar. 18.
De Algemeene Boekhouder, zal zorgen dat aan de A
Boekhouders der Sub­Commissien , Wanneer door deze [
laatsten gelden bij hem worden gestort, daarvoor be ·
hoorlijke bons of schuldhekentenissen worden uitge.
` reikt , Welke door den Voorzitter en Algemeenen Boek­
houder der !loofd­Commissie onderteekend moeten we-
zen.»·- Deze bons ofsohuldbekentenissen , zullen door
_ de Boekhouders der Sub·Commissien bij de Magazijn-
meester Wederom ingeleverd kunnen worden, om
daarop zoodanige levensmiddelen te ontvangen, als
zij mogen verlangen en voor zoodanig bedrag als op j
zulk eene scliuldbeltentenis staat uitgedrukt.
Aer. 19.
Yanealle deze zaken, zal, door den Algemeenen T
Boekhouder in opzettelijk daartoe aangelegde boe~·
ken, naauwkeurige aanteelieningen gehouden wor. ‘
den; welke aanteekeningen, in elke maandelijksche
Vergadering des lloofd­Commissie ter tafel gebragt
moeten worden, om met de aanteekeningen van de
Boekhouders de; Sub­Comm·issiën en van den Ma-
gazijnmeester te worden geconfronteerd. .
Am`. 20.
j In Gemeenten Waar geene Hoofd·Commissie be--
staat, zijn de Werkzaamheden van den Boekhouder j
dezelfde, als die van de Sub~C0mmissie hierna tever-
melden.
VAN DEN MAGAZIJNMEESTER.
, Am". 21.
_ De Magazäjnmeester is belast met het ontvangen ,