HomeConcept-reglement of algemeene denkbeelden omtrent het oprigten van commissiën van voorziening, welke ten doel hebben om in de bPagina 5

JPEG (Deze pagina), 688.70 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 12.19 MB

, ' ali Vmi*"·»..,_>
5
mogt wezen. Die aanleiding zal echter vooraf aan
het oordeel van den Voorzitter onderworpen moeten
worden en ingeval deze haar dringend en gewigtig
genoeg acht, zal hij de leden der Commissie tot
zulk eene buitengewone Vergadering doen oproepen.
Aar. 12.
In burgerlijke gemeenten, tot Welker ressort, niet
meer dan ééne kerkelijke gemeente behoort, zal ook
slechts ééne Commissie bestaan, die in alles Werk-
zaam zal wezen , zoo als zulks hierna van de Sub-
Commissien zal worden bepaald.
Aar. 13.
In het geval bij het voorgaande Artikel bedoeld ,
zal zoodanige Commissie bestaan uit den Burgemees-
ter en Gemeente, met al de leden van den Gemeente-
Raad, aan welke zullen worden toegevoegd, de
Predikant der Hervormde Gemeente, met éénen der
Ouderlingen en den tijdelijk regerenden Diaken.-e
Indien in zulk eene burgerlijke gemeente ook eene
Roomseh­Katholieke kerkelijke gemeente bestaat,
zal de Pastoor derzelve in die Commissie zitting
houden.
VAN DEN ALGEMEENEN BOEKHOUDER.
Aar. 14.
_ De werkzaamheden vn den Algemeenen Boekhou-
der bestaan vooreerst: in het Controleren van de
werkzaamheden en Administratien van de Boekhou-
ders der verschillende Sub­Commissien.
Aar. 15.
Tot dat einde zullen de Boekhouders dier Sub-.
Commissien in elke Maandelijksche Vergadering van
de Hoofd·Commissie aan den Algemeenen Boekhouder
duidelijk en volledige opgaven van den staat hunner
bijzondere Administratie over de verloopene maand
ter hand stellen, waarvan dan de Algemeene Boek-
houder in de eerstkomende Vergadering, de Controle
· zal moeten overleggen.
Aar. 16.
Deze Controle zal natuurlijk voor elk der bijzon-
dere Sub­C0mmissien afzonderlijk wezen, waartoe